Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve insan araştırması

maca bitkisi faydaları ve insan araştırması

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve insan araştırması

maca bitkisi faydaları ve insan araştırması maca bitkisi faydaları Amerikalıların ilk büyük yazan sayılan Benjamin Franklin «Autobiography» ‘ si ile bir diplomat ve bilginin ideallerini göz önüne serdi. Bu devrede başka bazı eserler de verilmiştir.
XVIII-XIX. yüzyılda Ingiltere’de geniş bir ün kazanan VVa/ter Scott ve Coleridge’in Amerika’ya büyük etkileri oldu. VVashİngton Irving (1783-1859) romantik, duygulu hi-kâyeler yazdı. Bunların bir kısmı İngiltere ve Ispanya’dan bahsederse de cRip van l^inkle» ve «The Legend of Sleepy Hollow> jibi sırf Amerikalı olan eserleri de vardır
450.000 km. yi bulmuştur. Ancak, karayoi ların mükemmelleşmesi ve uçak seferlerini,^ rağbet kazanması son zamanlarda demiryo], larının değerini düşürmüştür. Bugün 350.000 km. kadar uzunlukta bir demiryolu faaliyet halindedir. Bilhassa memleketin kuzey-doğu. sunda demiryolları okadar sıktır ki, bu böl. çelerdeki her hangi bir noktanın demiryo. luna en büyük uzaklığı 15 km. yi geçmez. Bazı yerlerde bu rakam 3-5 km. ye kadar düşer. Amerika’da ahalinin ancak 12’de biri demiryolu ile seyahat, eder.
\A. B. D. karayollarına büyük bir önem vermektedir. Mükemmel asfalt yollar bütün memleketi birbirine bağlar. 1961 yılında A. B. Devletleri’ndeki karayollarının uzunlu* ğu 6.000.000 km. ye
sına ve belirli i^ier yapmasıı rîlir. Zincirleme iç usulü bunun neticesicı^^ Bu usul çalışmada, yapılan eşya, kayan bir yol üzerinde hareket ederek işçilerin önüne Oel’*’ Bu şekilde, çeşitli yollar malzemeyi bir işçiden diğerine götürür, her işçi kendine düşen vazifeyi yapar. Bu usul hemen hemen bütün fabrikalarda kullanılmaktadır.
Ayrıca, Amerikan İmalâtçıları yaptıkları eşyanın birçok p>arçalarını da tek tip olarak yapmaya dikkat ederler. Bütün fabrikaların kutlanabileceği bir cıvata, vida veya bunun gibi başka bir madde son derece ucuza mal edilir. Ayrıca, fabrikalar birbirlerine başka yollarla da bağlıdır. Meselâ bir otomobil fabrikası, lâstik, akümülatör, karbüratör gibi parçaları başka fabrikalardan satın alır. Bu usul de imalâtı artıran sebepler arasındadır.
XX. yüzyıl Amerikan endüstrisinin önd gelen istihsal maddelerinden biri otomobi dir. Otomobil sanayii seri imalâtın yarattıi başarıların en büyük örneğidir. Bu sayed A. B. D. bütün dünyaya otomobil ihraca yapılabildiği gibi kendi vatandaşlarının da il tiyacmı karşılamaktadır. Bugün Amerika’d hemen hemen her beş Amerikalıya bir ote mobil düşmektedir. A. B. D. nin otonr^ob sanayi merkezleri Detroit, Pontiac, Lansir ve AAichigan şehirleridir.
Amerika’daki uçak sanayiinin merkezi gi ney Kaliforniya’dır. Los Angeles ile San D ego da önemli uçak imalât merkezlerinde! dir. Hidroelektrik gücünün bol olması uça sanayiinin Kaliforniya civarında yerleşmesin yo! açmıştır.
Her çeşit gemi yapımı da Amerika’da ço jlari hamtoİT vaofniitır
sK’t kıymetleri de korumaya merakltcltrlar.maca bitkisi faydaları odLcI tramvayı son durakta görülüyor
Thomas Jefferson 1803’te Fransızlarla pazarcık ederek çok büyük toprak parçaları satın aldı. Bu Louisiana alışverişi A. B. D. sınırlarım Kayalık Dağlar’a kadar götürerek iki misline çıkarmış oluyordu.
Yenî topraklar alınır alınmaz hükümet hemen çok değerli adamlarını bu yeni toprakları keşfe gönderdi. İlk giden kâşifler satın alınan memleketin haritasını yaptılar. Sonradan da oralarda yerleşmek istiyenlere yol gösterdiler.
Amerika tarihinde bu yol gösterenlere «pioneers» (öncüler) denir. Gerçekten yeni* topraklara yerleşme hareketine önayak olan öncüler çok güç şartlar altında seyahat ediyor, sık sık Kızılderililer’in hücumuna uğrıyorlardı. Bunların maceraları zamanımıza kadar birçok edebi esere ve bilhassa fılim-lere konu teşkil etmiştir.
Öncülerin batıya yerleşme hareketi 1812 Savaşından sonra başlar. Bu tarihten önce \ppalachian Dağları’nm batısına hemen he-nen geçilmiyordu. Kendilerine yeni toprak
Bu ilk Amerikan devletleri şunlardır; Vir-ginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Is-land, Nevv York, New Jersey, Connecticut,
Nevv Hampshire, Delaware, North Carolina, South Carolina, Pennsyivania, Georgia.
Yapılan ilk millî seçimlerde George Was-fıîngton cumhurbaşkanlığına getirilerek A. B. Devletleri’nin ilk başkanı oldu. Washington şehrindeki Beyaz Saray’da ilk oturan ikinci cumhurbaşkanı
‘soanyol ve Portekizliler AmeriKaV^ ora–n renginlikierinî ırvemleketierire taşımam ıniKsadiyle geliyorlardı. İngi^ere’den дечр vfreşenlerin maksadı ise kendilerine yen bir vatan hazırlamaktı. Üstelik, muazzan çekiyorlardı Nitekim ilk Virginia sc fftrgesini o yılın ilkbaharında kuran TO K jıden sonbahara ancak 38 kişi sağ kalmış» Sj^âsı İlk devamlı İngiliz sömürgesi eldi XVII.maca bitkisi faydaları yüzyılın sonlarına doğru, sömOrj ler I3ü bulmuştu. Büyük güçlüklerle yi bir vatana yerleşenler her ne pahasına oh » olsun bağımsızlıklarını almak istiyorlafi ’T74 yılında bu i!k 13
^rnerika’da hava ulaştırması bilhassa Bi-^jpci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiş, l9l8’de Amerika dünyada ilk olarak hava ^ pastasını kurmuştur. İlk gece seferinin yapıldığı 1921’den sonra da uçakla nakliyat hızla ilerlemiştir. Bugün Birleşik Devletler’de 6.500 kadar hava alanı vardır. 1960 yılında uçakla taşınan yolcu sayısı 40.000.000 civarındadır.
A. B. D. ticaret filosu 33.000.000 ton tutarında 3.000 kadar gemiden meydana gelmiştir. Bunların bir kısmı devlet nnalıdır. Yılda 300.000.000 ton yük deniz araçlariyle taşimr.
Birleşik Devletler’de ilk telgraf hattı 1844′ te kurulmuş, ilk anlaşılabilir telefon konuş ^âsı da 1876’da yapılmıştır. Bugün merr telgraf hatlarının uzunluj -‘MO.OOO km. den fazladır.
da Amerika’ya harb İlân etti. Her şeye re^-nıen Amerikan ordusu istenen mükemmelliğe
ulaşamamıştı. 6 ocak 1942 de başkan Roo sevelt o yıl İçinde 60.000 uçak yapılmasını emretti. Ancak, bu daha önce birçok fabr> kalann yapılması demekti. İşte Birleşik Dev-letler’ln İkinci Dünya Savaşı’nda kazandığı ilk savaş bu imalât savaşı oldu.
Amerika 1944-1945 yıllarında tek başına bütün dünya devletleri kadar cephane yapacak kudrete gelmiş bulunuyordu. Bütün savaş boyunca başkanlık eden Franklin Delano Roosevelt 12 nisan 1945’te ölünce yerine yardımcısı Harry S. Truman geçti, kısa bir zaman sonra da savaş zaferle sona erdi.
Bundan sonra A. B. D. barışın korunmas için büyük gayretler sarfetti. Önce Birleşmi Milletler teşkilâtı kuruldu. Daha sonra hü riyet seven memleketler, başta Amerika c mak üzere, komünizme karşı binleşerek N TO’yu kurdular (Bk. İkinci Dünya Sava NATO, Birleşmiş Milletler).
A. B. D. İdare Şekli Amerika’da icra kuvvetlerinin baş
A. B. Devletlerinde cumhurbaşkanlığ» seçimi iki derecelidir. Halk doğrudan doğruya «electoral vote» (seçmen oyu) sahibi olan ikinci seçmenleri seçer.maca bitkisi faydaları Ancak, bunların hangi partinin başkan adayına oy verecekle»-! bellidir. Bir partinin seçmenleri çoğunluğu kazanınca o partinin başkan adayı seçim’ kazanmış olursa da usulen bunlar toplanarak başkam seçerler. Seçimlerde başkanin birlikte bir de başkan yardımcısı seçilir.
1960 yılında yapılan seçimlerde, 19534er beri A. B. D. başkanı olan Eisenhovi/er’iı yerine John F. Kennedy seçilmiştir.
A. B. Devletlerinde cumhurbaşkanının çc geniş selâhiyetleri vardır. Devlet başk» olduğu gibi, aynı zamanda hükümetin de Ы kanı, yani başbakandır. Ayrıca ordunun b komutanıdır, kabineyi kurar, memleketin < politikasını idare eder, Kongre’ye tavsi lerde bulunur.
Amerikan hükümetinde 10 bakanlık \ dır. Bunlar, sırasiyle dış işleri, hazine, vunma, adalet, posta, iç işleri, tarım, ticı çalışma, sağlık – eğitim bakanlarıdır
1916’da Almanlar, ticaret gemilerini vermeden torpillememeye söz verdiler. ^ ^ 1917’de Almanlar yeniden denizaltılar^,^ Atlas Okyanusu’nda istedikleri gibi hareke^ edebileceklerini açıklıyarak üç Amerikan gç misini torpillediler. Bunun üzerine Amerik;^ nisan ayında Almanya’ya savaş açılmasına karar verdi. Bütün bu devre boyunda A. b. D. başkam VViIson’du. (Bk. Birinci Dünya Savaşı)
Savaştan sonra geçen 20 yıl içînde A. B. D. büyük hamlelerle medeniyet yolunda iler-/emekte devam etti. Avrupa olaylarına karşı da daima tarafsızlığı muhafaza etme\e lıştı.
İlk eden Theddore Roosevelt zamanında derece büyük bir gelişme hamlesine girjşij Artık dünyanın en büyük devletlerinden bin olmuştu.
• I. Dünya Savaşı : A. B. D. Birinci Dun ya Savaşında kesin olarak tarafsız kalma’ kararındaydı. Ancak, Ingilizlerin Amerika’da geniş ölçüde malzeme satın a.lmaya başi; ması üzerine Almanlar da denizaltı gemil riyle bunu önlemeye çalıştılar. 7 mayıs 191 te Ingiliz «Lusitanis» transatlantiği Almani tarafından torpillenerek batınldı, bu fac da 124 Amerikalının hayatım kaybetm çok şiddetli tepkilere sebep oldu, bir yıl dar süren diplomatik görüşmelerden soı 1916’da Almanlar, ticaret gemilerini ha ermeden torpillememeye söz verdiler.
1917’de Almanlar yeniden denizaltılar! tlas Okyanusu’nda istedikİRrî albl hafi
a söm ürffcicr 7xnrmah\ oranın zenginliğini ineni 7/. Bunlardan Oklalioma’ ya ilk. varan 1541 üt. \Vtchita Dağlarında maden aramaya başladı
hazır olmalarım ihtar demekti. Bunun üzt rine İç Savaş başladı. Beş yıl süren bu sava 1865’te sona erdi, aynı anda A. B. Devlet lerinde esarete son verilmiş oldu.
# Monroe Doktrini: Bu arada, durmadat ^ yapılan faydalı icatlar A. B. Devletlerinin hen tarım, hem de endüstri alanında ilerlemesin sağlıyordu. Ote yandan eğitime de önem ve rilmeye başlanmış, yeni yeni okullar kurul ma yoluna girilmişti. Amerika artık kuvveti bir devlet olma yolundaydı. Barışı kendin» prensip edinmiş ve bunu daha 1823 yılın da Monroe Doktrini’yle dünyaya duyurmuş tu. Başkan James Monroe, Monroe Doktri ni’ni yaymiıyarak, AvrupalIlara Yeni Dünya nın işine karışmamalarını ihtar etmiş, bun karşılık da Birleşmiş Devletlerdin
arının yapılması öncülerin yer-Irsme hereKcitni hızlandırdı. Artık devlet ICS? \a$>ne besniışt’. Batıya gidenlere. Anayasa ya bağlı kalmak şartiyle, yeni devletler kv^rma y9t*^.si de verilmiş bulunuyordu. Bu seyede Amerikan bayrağına hızla yeni yıldızlar e^fenmeye başlandı.
Ф İç Savaş: Ancak, batıya doğru büyüyen merr ekefin iç bayatında çok büyük bir snlsşmazhk baş göstermişti. Daha ziyade ^me-at/a uğraşan kuzey eyaletlerde Beyaz iş-;^r çalışıyordu. Halbuki güney eyaletlerde unm yap:hyor, büyük çiftliklerde çok sayıda >çf kul^ar^mak gerekiyor.maca bitkisi nerede satılır Zenci esirler ça-:5f^r/;iyoröü. Kuzeyliler esaretin kaldırılma-S “-; sriyor^ Cüneyliler ise devamında ısrar ediyorlardı.
Abraham Lincoln’un cumhurbaşkanlığına ftçiİmesifKİen kısa bir müddej^
Amip ve parçalanması
desinin oksijenle binleşerek yanmasından hayvanın yaşamasına lâzım olan enerji elde edilmiş olur.
Amipin üremesi ikiye bölünme suretiyle olur. Meydana gelen iki ayrı hücre tek başlarına yaşamaya başlar.
Amipin birçok cinsleri vardır. Suda ve toprakta yaşayanları zararsızdır. Geviş getiren hayvanların barsaklarmdaki zararsız amipler sellülozun sindirilmesine yardım etmesi bakımından faydalıdır, insanların bar-saklarında yaşıyan dizanteri amipi kalınbar-saklarda yerleşerek «kanlı ishal» e sebep o’-ması bakımından zararlı ve tehlikelidir. Bir kısım amipler de kan yolu ile karaciğere giderek «karaciğer apsesi» adı verilen tehlikeli bir hastalığa sebep olurlar. Amiplerin kışa ve soğuğa dayanıklı kist şekilleri de vardır.
Amonyağın hidrojenleri yerine alkil gruplarının geçmesiyle türiyen kimyasal bileşiklerdir. Uç kısma ayrılırlar: Amonyağın hidrojenlerinden birinin yerine bir alkil gru-punun geçmesiyle türiyen aminlere «birincil amin», iki alkil grupunun geçmesiyle türiyen-lere «ikincil amin», üç alkil grupunun girmesiyle türiyen aminlere de «üçüncül amin» denir. Genel olarak amonyağın alkil iyodürlerle işlenmesiyle elde edilir:
NHo + RI -> RNHo + HI Yalnız, alkillenme olayı istenilen kademede kesilemez, böylece üç amin de aynı zamanda meydana gelir. Bu bakımdan her aminin kendine mahsus bir elde edilişi vardır. Genel olarak amonyak ba£ özellikleri gösterdiğinden bunlardan türiyen aminler de aynı şekilde baz özellikleri gösterirler. Asitlerle işlendikleri zaman tuzları meydana getirirler. Bu tuzlar katı maddelerdir, sudı erirler. Hidroksit eriyikleriyle işlenince amin ler tekrar serbest hale geçerler.
зпа Amlk Ovası sayısız millet ve toplulukların yerleşme sahası olmuştur. Ovanın en y/erimli kısmını teşkil eden doğu ve güney-
doğoda ilk yerleşme çağlarının izlerini taşı-yan sayısız höyükler bulunmaktadır.maca bitkisi faydaları Dümdüz ve hemen hemen belli başlı hiç bir arıza göstermiyen ovada, bu höyüklerin sık bir şekilde yapılmasını askerî savunmayı sağla- ‘ глак içindir.
Çok eski çağların. Batı Akdeniz ve Doğu Mezopotamya yollarının Amik Ovası’ndan geçtiği anlaşılmaktadır. Güney Filistine de inen tek yol buradadır. Eski çağların sayısız medeniyetlerinin doğup geliştiği çevreyi dört yönden birbirine bağlıyan bu yollar sayesinde, kültür ve ticaret hayatı büyük gelişmeler göstermiştir. Ovada tepeler halinde yükselen 178 höyükte son yıllar içinde kazılar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu höyüklerden Reyhanlı ilçesi yakınında bulunanı Tel-el Cü-deyde adını taşımaktadır. Bu höyüğün bulunduğu yerlerde M. O. VII. yüzyıla kadar insanların oturduğu tesbit edilmiştir. Tabandan tepeye kadar höyükte 14 kültür katı bulunmuştur. Gene Reyhanlı çevresindeki Ça talhöyük’te M. Ö. 2000 yıllarından başla yıp M. S. 600 yıllarına kadar devam ede çağın izlerine ve sayısız eserlerine raslar mışfır. Öteki höyüklerde de aşağı yukarı 600-maca bitkisi faydaları yazdı.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: