Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi ve insan araştırması

maca bitkisi ve insan araştırması

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve insan araştırması

maca bitkisi faydaları ve insan araştırması evet sizlere bugün en güzel yazılarımızı yazan Güney Amerika yerlilerinin başında Peruç »üyük bir medeniyet kurmuş olan İnkal 3İir. Inkalar bölgedeki diğer yerli halk üz nde hükümran olmuş, demir hariç olm. ere bazı madenleri işletmişlerdir. Bunl İli yetiştiriyor, yol ve köprüler, taş bir yapıyorlardı. Güneydeki Patagonya’da i şi başka bir ırk yaşıyordu (Bk. İnkalaı lugün Güney Amerika’da Yerliler, Zer> ve Beyazlar yaşar. Ayrıca «Mestiıo» 1 Hi-Beyaz melezi) ile cZambo» lar lyı
Güney Amerika’nın demiryolları düny^r^, en pahalı demiryolu şebekesidir. Çünkü d^, lar sarp, ovalar ise ormanlarla kaplıdır. Bu lan delip demiryolu döşemek çok pahah malolur. Bütün bu sayısız zorluklara rı men bilhassa Arjantin ve Brezilya’da ge ölçüde demiryolu yapılmıştır. Bütün Güı Amerikada’ki demiryollarının uzunlı 100.000 km. kadardır.
Güney Amerika, topraklarının müsai sizliği bakımından, uçakla nakliyata bı bir önem verir. Hiçbir kıtada Güney An ka’da olduğu kadar uçakla yük ve eşyc şınmaz. Hemen hemen her şehirde
Güney Amerika’daki memleketlerin çoğunda çeşitli madenler vardır. Bütün dünyada elde edilen kalayın ?o 20’si Bolivya’da çıkar.r*dı geniş c*çüde eltm ve gûmvs medetleri verdir Curtey Amgrıke’de be|ke kfytnetii mederv ler de verdir. КЫотЫуе да ywierce ytkUr beri zümrüt me<ienler$ isletilmektedir. Bre f$€ birçok eimes medeni verdir.laşanlar hazan yürekler parçalı-yan hir kadın çıglikina l>enzer bir ara (Kıyarlar. Bu. Kuzey ve Güney Amerika’nın ıssız dağlık böleelerindr ушщхушп «ришАк nın sesidir. cAmerıkan aalanı» fiil denilen bu hayvan, koyun ve dıt^r evcil hayvanların düşmanı, kana auaa* mış bir canavaıdır:maca bitkisi faydaları yalnız İnsana do* kuumaz. fCedi lamllyaaındakl hayvanların en büyüklerinden biri olan pumayı kolayca evcilleştirmek
375.000 000 dolûra mal olan Panaı Kanalı Amerika kıtasını 1914 yılır| Jkjye bölmüştür. Kanal Bölgesi nin r nıi damgasında: «Bir kara bölündü, ı yanuslar birleşti» yazılıdır.
Panama Kanalı’ndan geçen gemi den tonilatolarına göre bir ücret alı: Bu ücret ortalama olarak 4.500 dı (45.000 T. L. kadar) dır.
Yapılışı yıllarca süren kanal Ameı kıtasını ikiye bölmüşse de Atlas Ol lıusu ile Büyük Okyanusu birleştin suretiyle yüzyıllardan beri düşün< Batı Yolu’nu gerçekleştirmiştir.
Panama Kanalı sayesinde gemiler erce kilometre uzunluktaki G< İmerika kıyılarım dolaşmaktan ku lular. Bu kestirme yoldan yılda 5-emi faydalanır. Böylece, Kanal : 50 milyon T. L. kadar
1523 te Brezilya da Portekiıden ayr.’ıaraıı bâ^ırrmz bir kıratlık kurdu, bu kıratlık \IS9 yıhndâ cumhuriyet ilân editinceye kadar d»> vam etti.
Güney Amerika’da Guyana bölgesi hariç, bürün diğer memleketler ba^Jımsızdır. Ku-ley-do^u kıyılarında bulunan Guyana İngiltere, Holânda ve Fransa arasında bolünmüf durumdadır. Aynı
Bu keşiflerin bütün gayesi bdlıdart ı yaya giden bir yol bulmaktı. İlk olarsaîj boa I5I3’te Panama Kıstağım geçe*-ç< 5 yük Okyanustu gördü. Ondan seki: y’s ra Magellan, bütün kıta boyunca durr^ güneye doğru ilerliyerek bugün kendi ad anılan boğazı keşfetti. Burası Güney h ka’mn güney ucunda Atlas Okyanusu’nü yük Okyanus’a bağlıyan bir yoldu
1539’da Mertinez de Irala Paraa^^y Frsncisco de Orellana And seyahatleri yaptılar. Portekizliler isf -Brezilya’yı zaptettiler. ‘ –
Güney Amerika’da yerleşme hareketi v zey Amerika’dan daha erken başlamıştım radaki şehirlerin çoğu Kuzey Amerika’^jj lerden daha eskidir. Bunların arasında Er dor’da Quito (kuruluşu 1534), ВгегНуц Olinda (kuruluşu 1530), Arjantin’de Buen^j Aires (1532), Kolombiya’da Bogota (1533, en başta gelir.
Güney Amerika’daki sömürgeler iyice k*rv dilerini toparlayıp kuvvetlenince birer biry Ispanya’ya baş kaldırarak bağımsızlıklinm ilan etmeye başladılar.u-dan suslar, âletler yapmış,
Güney Amerika’daki yerli dillerinden hiç birinin dünyada başka bir dille, hattâ Kuzey Amerika’daki dillerle bile akrabalığı ol-duğu tespit edilememiştir. Bazı Orta Amerika diyelekleri bunun
600.000’den fazladır. Bir endüstri nnerkez dir,maca bitkisi faydaları üniversitesi ve yüksek okulları vardır.
Houston : Texas’ın en büyük şehirlerinde! dir. Meksika Körfezi’nde Galveston Koyu’r dadır. Nüfusu 600.000 kadardır. Büyük b petrol tasfiyehanesi, dokuma ve kimya e düstrisi merkezidir.
A. B. Devletlerinin nüfusu 500.000 i ç çen diğer önemli şehirleri şunlardır : Buf lo, Nev/ Orleans, Minneapolis, Cincina Seattie, Kansas City.
Birleşik Devletler’de Eğitim
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim, deral hükümetten çok, eyalet hükümet nin sorumluluğu içindedir. Her eyalet mencileri lise eöitimine kadar parasız <
Birfe^ik Devletler’de Eğitim
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim, federal hükümetten çok, eyalet hükümetlerinin sorumluluğu İçindedir. Her eyalet öğrencileri lise eğitimine kadar parasız okutur. Okulların büyük bir çoğunluğu öğrencilerin kitaplarım parasız verir. 16 yaşını bitirinceye kadar her çocuk okumaya mecburdur.
Amerika’da okur yazar nisbeti % 97 dir. Orta ve lise eğitimi görmüş vatandaşların sayısı ise son istatistiklere göre 38.000.000’dur. Yalnız kolej ve üniversite olarak 2.000’e yakın okul vardır. Devlet tarafından kurulan ve yaşatılan birçok üniversiteler olmakla beraber, yüksek okul ve üniversitelerin çoğj hususi müesseseler ve zengin şahıslar tarafından yapılan bağışlarla kurulmuştur”.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 12.000’i özel olmak üzere, 123.000 ilkokul vardır Üniversiteye kadar (üniversite hariç) ola» okullara devam eden öğrenci sayısı, gen son istatistiklere göre, 43.135.000’dir. Men leketteki radyo ve televizyon istasyonları d birçok bakımlardan eğitime yardımcı olmal tadır.
Amerika’da Yayın hayatı Afluarike ШИтаИ( Devlerlari’nde 1.200 Q
liridir. Petrol ta%fiyehaneTr Marylanci Üniversitesi Amerika’nın en tanın-n>»5 üf>ivers» relerinden hindir.
Cleveland ‘ Erle Göhi’nün güneyini kap-fıyan Ohto evaletinin en önemli şehridir. Nü-fusu 900.000’den farla olan Cleveland, Ene çöli jnün kıyılarında kurulmuş büyük bir en-düst’-i (demir, kimya, maden kömürü) mer-kend’r.
Saint Louis : Missourî nehrinin Mississîp-pi’ye karıştığı yerde kurulmuştur. Şehrin uzunluğu nehir boyunca 30 km. yi bulur. Birleşik Devletfer’in tarih? şehirlerinden biridir.maca bitkisi faydaları Şehir önce Fransızlar tarafından ku-rulmuştur. İki üniversitesi ve kolejleri vardır. Büyük bir istihsal bölgesinde bulunan hu şehir bilhassa konservecilik ve kundura merkezidir. A. B. Devletleri’nde kullanı-an pabuçların dörtte biri burada yapılır.
Boston: Atlas Okyanusu kıyısında 800.000 üfuslu bir şehirdir. Memleketin en önemli nantarmdan Olan Boston 1650’den beri lemli bir dokumacılık merkezidir. Kundu-:thk da çok ileridir. Burada dokumacılık kundura imalinde kullanılan makinalar yapılır. Boston aynı zamanda Amerika’nın inemli eğitim merkezidir. Şehirde iki üni-ffe olduğu gibi birkaç kilometre batıda n bir mahallesi sayılan Cambridge’de de *rd Üniversitesi vardır. Harvard Univer-1636’da kurulmuştur. HarverH
bir eğlence, hem de eğitim merkezidir hirde iki üniversite ve birçok yüksek lar olduğu gibi, hemen San Francisco fezi’nin karşı kıytsmdaki Berkeley’de Ka|,j^ n/ya Üniversitesi, gene körfezin güneyindç Pa/o Alto’da da Stanford Üniversitesi vardı. Şehrin Senfonik Orkestrası dünyaca meşhur dur.
San Francisco tarihte büyük bir deprery^ ve yangına uğramıştır. 1906 depremi ve yan. gını 500.000.000 dolarlık mal kaybına va 500 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
Pittsburgh : Dünyanın en büyük çelik ve demir sanayii merkezlerinden biridir. Penn-syivania eyaletindeki bu şehrin nüfusu
0- çeleri şiir Fransada gelişen sembolizrnir^^ kişi altında kaldı. Bir kısım şairler de tlry^ rj gism» adını verdikleri kısa ömürlü bir
ekol kurdular. XX. yüzyıl Amerikan şiirind, en önemli ilk isim Ezra Pound’dur. Amy Lq. vvell de, Pound gibi psikolojik şiirler yazmış. tır.
İnsan ruhunu esas alan diğer önemli şair. ler E. A. Robİnson, E. Lee Masters, T. S. Eliot, R. Jeffers’dir. Bunların çoğunda Fre-ud’un etkisi görülür.maca bitkisi faydaları Robert Frost günlük dille yazılmış şiirleriyle
^ edebiyatına realizmin girmesinde büyük bir rol oynamıştır diyebiliriz. Savaştan sonra sı-Hırların genişlemesi Amerikalıları gururlan-dırmıştı. Yazarlar yerli renkleri aksettirmeye çalışıyorlardı. Bu arada Joakin Miller eserlerinde batıyı anlatırken, Bret Harte de altın arayıcılarının hayatlarım canlandıran hikâyeler yazıyordu. William Dean Hovvells ise Ne\v England ahalisi hayatını başka birkaç yazar gibi kendisine konu seçmişti.
XIX, yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli iki yazarı Mark Twain (Samuel L. Clemens) ile Loulsa M. Alcott’tur. Dünya ölçüsünde bir ün kazanan Mark Twain (1835‘1910) büyük bir mizah
kuruCDiO elan buyuk hır < ılorof t ur. K’.înl»»r; ronıancı Henry James Ingiltere ye yerle^ml^ ve If’Çilir fabiıyefine geçmiştir ( Bk. James). C. He kısa hikiyelenyle tamrumş şübretü ,x>^rdır (Bk,
, mürge Çağıdır. Bilhassa 1700 yılına kadar yapılan evler sade ve gösterişsizdir. Binalar ancak XVIII. yüzyıldan itibaren gösterişli ve süslü yapılmaya başlanmıştır.maca bitkisi faydaları Çeşitli mem-leket mimarlıklarının Amerikan mimarlığı, na etkileri olmuşsa da en çok Ingiliz tarzı hakim olmuştur.
1800’den sonra Amerikan mimarlığında klâsik çağ başlar. Charles Bulfinch’in eser. leri bu geçişi tam olarak aksettirir. Önce-leri eski tarzda çalışan mimar V/ashington’da yaptığı Senato binasiyle klâsik Amerikan mi-marlığının güzel bir örneğini vermiştir. Cllsik devre 1860’a kadar
surmuş ve sömürge tarzı evler artık görülmemeye baş-inmiştir.
İç Savaş’ın meyda
Son d«r0C^ yem t r ?лг » • dan Amerikan Edetiiymt! ancak zamanımtrda’i 250 ytf i>tt-са«(па keder uzemr. ОаЬл 1=Г0 y.lmda mEdinburgh Rewfew» da bir maka!» yaym-hyen Ingiliz tenkldclsi Sydney Smith : «Bc-gun bir Amerikan kitabı okuyan var mı ? Amerikehfann ne edebiyati ver, ne bîr çey… Hepsi ithal malı!» diyordu.
Gerçekten Amerika’ya ilk yerleşenler, yerJî-lerle savaşmaktan, geçimlerini sağlamak için ekip biçmekten başka bir şeyle uğraşamı-yorlardı. Eldeki ilk eserler de bir edebiyat örneği olmaktan çok yeni gelenlerin olaylar hakkında hazırladıkları raporlardan ibaret-ti. Memleket büyüdükçe yavaş yavaş demokrasi tohumlan gelişiyor, halk kendi ken-dyıi idare etmek istiyordu. Bu hal siyasi ve sosyal konularda yazılar yakılmasına yol âçtı.maca bitkisi nerede satılır

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: