Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

maca bitkisi ve eski hayat bilgisi

Kategoriler

maca bitkisi ve eski hayat bilgisi

maca bitkisi ve eski hayat bilgisi maca bitkisi oksijen elde etme cihazına geçirilir. Burada İçindeki nem «li-likajel» İle alınır, gazın üzerindeki baskı kaldırılınca, Joule-Thomson olayı gereğince, gaz, sıvı hale geçer. Oksijen fabrikalarında oksijenin sıvılaştırılması ile işlem biter. Sıvılaş-mıyan azot dışarı atılır. Sıvı oksijen 125-130 at. baskı ile tüblere doldurulur, kullanılmaya sunulur.
Oksijen renksiz, kokusuz, suda az çözünen bir gazdır. Hidrojenden 15,88, havadan da 1,106 defa ağırdır. Oksijen yeryüzünde yakıcı özelliği olan önemli bir gazdır. Bütün yanma olayları, içinde 1/5 oksijen bulunan hava ortamında meydana gelebilir. Oksijen olmı-yan yerde yanma olamaz. Yalnız, oksijenden başka yanma olayının meydana gelebildiği tek gaz «azotoksiduU ile
Işık ve ısı veren bütün olaylar birer yanma olayıdır. Oksitlenme de yanmanın özel bir şeklidir. Buna «paslanma» da denir. Oksitlenmeyi «yavaş oksitlenme», «çabuk oksitlenme» şeklinde ikiye ayırrsak ısı ve ışık verenler çabuk oksitlenme, yani «yanma», ısı ve ışık göstermiyen olaylar da yavaş oksitlenme, yani «paslanma»dır.
Yavaş oksitlenmenin metaller üzerindeki etkisi önemlidir. Birçok metaller açık havada n*»min etkisiyle bir süre içinde oksit-
Bu hayvana «oklukirpi» adının verilmesi sırtındaki dikenleri bir ok gibi fırlattığı sa nıldığından ileri gelmiştir. Anlatılanlara gö re, oklukirpi, bir düşmaniyle karşılaşınca sırtını kabartıp, dikenlerini uzaktan ona fır latarak kendini korur. Yalnız, bu bir hikâ yeden ibarettir, bilim adamlarının yaptıkları incelemelere göre, bunun gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Hayvan, düşmanının
tırılır, plâtin elektrotlar arasında elektrik akımı yardımı ile anottan oksijen alınır.
4.— Baryum oksit havada kızıl dereceye kadar ısıtılırsa havadan oksijen alarak «baryum peroksit» haline geçer. Baryum peroksit akkor oluncaya kadar ısıtılırsa bu defa oksijen vererek «baryum oksit» haline geçer.
5.— Havanın «Ünde» cihazında soğutulup sıvılaştırılması sırasında önce oksijen sıvıla-şır. Endüstride oksijen bu yoldan elde edilmektedir. Bu işlemde, basit olarak, şu şekilde çalışılır:
Hava bir kompresör yardımı ile emilir, bir silindir içinde, yaklaşık olarak, 4-5 atmosfer baskıya kadar basılır. Bu birinci basamaktır, bu baskı altında hava «sodyum hidroksit» çözeltisine
rebakasının yaKia^iK oıaraK ı/*) ı oKiıjendiı Oksijen, ayrıca, hidrojeni# birlenerek luy meydana getirir, boylece, havadan başka, ı i!e de bütün canlılara hayat kaynağı olur.
Oksijeni ilk olarak, Ingiliz bilim adamı J< $eph Priestley bulmuştur. Priestley, denemi sinde, kırmızı civa oksit kullanmış, bunu b deney tübünde ıııtmıştı. Önce, rengi koyı îaşan toz, bir süre ionra, tüb çeperlerinö civa damlacıkları bırakarak kaybolmuştu. B sırada Priestley, yanan bir dimi tüb için sokunca, yanma olayının kuvvetlendiğini göı dü. Priestley’in bu buluşu ile Lavoiıier, f zamana kadar kimya bilimini yanlış bîr yolf sürüklemiş olan «flogiston teorisl»nl yık (Bk. Kimya).
cOksijen» kelimesi casit verici» anlamın gelir.maca bitkisi Çünkü, ilk bulunduğu zaman atitlil özelliğinin kendisinden meydana geldiği la niimıştı, daha sonra durum anlaşılmışsa di gazın adı
Yerleşme 22 nisan 1899’da ba^ı, Bunu öğrenenler elinde avucunda vererek, en iyi atları, arabaları
ladılar; bulamıyanlar eşek, katır edin^jJ onu da bulamıyanlar yaya gitmeyi dılar. 22 nisan günü öğle üzeri рщ bir tabancayla ctoprağa hücumı bajlaj Binlerce kişi uçsuz bucaksız çayırlarda koşturmaya, araba sürmeye koyuldular. 8 hafta sonra batı bölümünün de bazı kesiJ leri yerleşmeye açıldı. Toprağa hücum k yıl sürdü. 1890’da hükümet bir kısım № rağı da ucuz fiyatla Kızılderililerden аИ yeniden yerleşmek istiyenlere açtı. gelişti, genişledi. Bu büyük heyecan Oklahoma’nın düzenlenmesi, bir devlet Üne gelmesi 1907’ye kadar ancak taı^^^ landı. O tarihte
Oklahoma 1889’a kadar bir ülkesiydi. O yıl Amerikan hükLneı. lar’m buraya da yerleşmelerine ka’i’ «■ di. Bunun üzerine, toprak sahibi o'”«< tiyen birçok insan Oklahoma va ç zırlandı. Herkesin eşit olarak tcora< u bilmesi için hükümet bir tarih îeîo:t: Yerleşme 22 nisan 1899’da baj Bunu öğrenenler elinde avucunca re vererek, en iyi atları, arabaları а>з.а ladılar; bulamıyanlar eşek, katır onu da bulamıyanlar yaya gitmedi dılar. 22 nisan jjünü öğle üzeri p^*’ bir tabancayla € toprağa hücum» Binlerce kişi uçsuz bucaksız koşturmaya, araba sürmeye
dir. Yüzölçümü 181.440 km^ r». 2.400.000, başkenti Oklahoma Cit/’d>, leşik devletlere 46. eyalet olarak katılmıştır, adı «Okla» olarak kısalt; fus bakımından A.B.D. arasında 27. y »
Oklahoma’nm toprakları Mississlppi ı-j,.maca bitkisi zasının bir bölümünü kaplar. Nehn » önemli kollarından olan Arkansas hemen > men bütüniyle Oklahoma’da akar. E/ar * toprakları batıdaki yükseltiler hesaoa «*. mazsa, çoğunlukla ovalıktır. Ortalara seklik 500 m.’yi bulmaz. Oklahoma ta’- I bakımından çok ileridir; buğday, pa’^.< ‘ mısır, yulaf vs. bol yetişir. Yalnız, e/ar* ^ asıl zenginliği petroldür. Oklahorra Cn | merkez olmak üzere 100 km. yançacra< bir alanda 5.000’den çok petrol kuyusu *r*j dır. £>olayısiyle, petrol arıtma (rafire’’;?-de Oklahoma’da
Özellikle «jarrah» adı ile tanınan bîr clı sinden kırmızı renkli, mauna benzeyen b kereste elde edilir; bu kereste maun k dar değerlidir. Kalifornia’da limon, port kal bahçelerinin etrafında okaliptüs yeti tirilir, çünkü böylece okaliptüsler limonl rı, portakalları şiddetli rüzgârlara karşı k rumuş olur. Bundan başka, okaliptüsler y kenarlarına gölge vermek için de dikilir.
Okaliptüs gemi yapımında kullanılan e makbul ağaçtır. Çünki okaliptüste, ağaç suda çürümemesini sağlayan «kino» ma desi vardır. Okaliptüs türlerinden bazıları da bulunan «tanen» maddesi ise ateş d şürmekte, bazı hastalıkların tedavisinde kı lamlır.
Bir çeşit okaliptüsün kabuklarında kâğıt, halat yapımında kullanılan sağla bir lif elde edilir. Okaliptüs yapraklarına kokusu kâfuruyı andıran, tıp bakımınd. çok değeri olan bir yağ bulunur.
Okçulukta en uzun ok atma rekoru Os-manlı hükümdarlarından MI. Selim’e ait bulunmaktadır. İli. Selim 1798 yılında İstanbul civarında, yayı ayağı ile gererek yaptığı atış sonucunda oku 888,86 m.’y« savurarak dünya rekoru kurmuştur. Bu rekor bugüne kadar resmen kırılamamıştır. 22 ağustos 1959’da Don Lauvre adında bir Amerikalı III. Selim’în rekorunu kırmaya teşebbüs etmişse de, okunu ancak 856,91 m.’ye savura-bilmişti. Yalnız, Don Lauvre aynı gün ayakta yaptığı atışta okunu 777,85 m.’ye savurmuş, ayakta atış dünya rekorunu kırmıştır.
Türkler oka ve okçuluğa o kadar önem vermişlerdir ki, İstanbul fethinden sonra bi la bu sanatı yaşatmışlardır. Bu arada, ok çuluk, ok yapma, ok atma, hem spor ola rak, hem silâh olarak çok ileri gitti. Ok meydanı denilen, bugün de bir meydan ha linda bulunan Kâğıthane sırtları, ok talim yeriydi.
Takfim’de, Taksim Belediye Bahçesi’nin karşısına düşen bütün ada da, gene ok talim yeri olarak kullanılırdı.
Ateşli fllâhlerın yayılmasından sonra, okçuluk ancak bir spor dalı olarak kaldı. Bugün, Ankara’da bir okçuluk klübü vardır.
Okçuluk Sporu
70 bin yıllık bir geçmişi okluğu sanılan okrıjiuk İlk zamanlarHa askerlikte talim ola-rak yapılırdı. Sonrarinn spor haline gelmiş, 1970 yılında da Olimpiyat Oyunları progra-^nifıa almrnıştır.
Bugün okçuluk sporunda kullanılmakta ‘’^Un yaylar 1,П0 7,70 m. boyunda İte dn, ^•dınlar İçin oUnlnr 1/>0 7,10 m. lv^v.u-
Liselerimizde, ikinci yıldan başlıyarak biri «fen», biri «edebiyat» olmak üzere, iki ayrı kolda öğretim yapılır. Fen kollarında fen dersleri, edebiyat kollarında da edebiyat, felsefe dersleri ön plânda tutulur. Lise öğreniminden sonra üniversite ve yüksek okul öğrenimi başlar (Bk. Üniversitelerimiz).
Orta dereceli okullar arasına meslek okulları (terzilik okulu gibi) teknik okullar da girer. İhtisas okulları çeşit çeşittir. Üniversite, yüksek okullar, akademiler, enstitüler cicğişik konularda bilgiler veren, gençleri istidadına göre hayata hazırlıyan kurumlardır.
Meslek Okulları. — Okullar, derecelerinden başka, gayelerine göre de çeşitlenirler: Tatbikat okulları, meslek okulları, seminerler, ihtisas sınıflan gibi. Bu gibi okulların gayesi, belli bir yolda yüriyeceklere son bilgileri vermektir. Bir tatbikat okulu, daha önce edinilmiş bilgilerin denenmesi için kurulur. Bir meslek okulu, toplumdaki iş bölümünün, hele o toplumdaki bilgi ihtiyacının gereklerine göre ayarlanır:maca bitkisi Sanat okulları, teknik okullar gibi. Buradan çıkan bir kimse, artık o alanda gereği kadar ustalık kazanmış bir toplum elemanıdır. «İhtisas sınıfı», doktora sınıfı gibi aynı zamanda derece de ifade etmekle beraber, uğraşılan bilgi kolunun en İleri yet-saaiıyan bir okul demektir.
İlkokullarımızda öğrenciler en modern yeni eğitim ve öğretim usulleriyle ye-ti>tirllmektedir. Eğitim ve öğretim toplumla yakından ilgilidir. Öğrenciler temsiller, toplu oyunlar, geziler, deneyler, inceleme gezileri vs. yardımiyle toplum içinde kendilerine faydalı olacak bilgileri kazanırlar (Bk. Öğretim).
Orta Dereceli Okullar
İlkokuldan üniversiteye gelinceye kadar olan okullar çeşitli ülkelerde çeşitli sistemlere göre derecelenmiştir.
Ortaokul. — Bizde cilk öğrenim»den sonra «orta öğrenim» başlar. Bu da ikiye ayrılır: «Ortaokul», «lise». Ortaokul derecesinde sanat okulları olduğu gibi, lise derecesinde öğretmen okulları gibi okullar da vardır.
A.B.D/de ise okul sistemi bizimkinden farklıdır. İlkokullar ya 6, ya da 8 sınıflıdır. Biz-deki orta öğrenime karşılık Amerika’da «high school» (hayskul)lar vardır. Bunlar da 2 devreye ayrılır: 6 sınıflı ilkokuldan sonra öğrenciler 3 yıllık «junior high school», 3 yıllık da «senior high schooUda okurlar. 8 yıllık ilkokuldan çıkanlar ise yalnız 4 yıllık «high school» okurlar. Hangi şekilde olursa olsun «high school»u bitirme süresi, normal olarak, 17-18 yaşlardır, bizdeki lise bitirme süresini karşılar. Bundan sonra «kolej»ler, çeşitli ihtisas okulları, üniversiteler başlar.
Lise. — Bizde orta öğrenimin ikinci dere–•«inî teşkil eden «lise» öğrenimi bugün maca bitkisi sundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: