Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi evet sizlere bugün maca bitkisi faydaları Bugün« Olimipyatlar’ı idare etmek üzere ib Uluslararası Olimpiyat Komitesi vardır. B bırlij)ın dokuz üyelik bir yönetim kurulu bu lunur, her dört yılda bir, Olimpiyatlar’daı sonra, yeniden seçilir.
Olimpiyat Oyunlan’na yalnız amatör spor cular katılabilir. Oyunların programında bu lu.ıan sporlar şunlardır:
Atletizm, bisiklet, cimnastik, halter, es krim, greko-romen ve serbes güreş, boks, atı cılık, kürek, su topu, yüzme, yelken, binici lik, polo, futbol, rugbi, hokey, hentbol (el topu), modern
Oiirnpıyatlar’ın ^ok atkı bir tarihi vardır. Eski Yunanistan’ın kutsal иЬп olan Olımpia’ da tanrıların baban Zaut’un hâtırasına har dört yılda bir, hanran ayında, Olimpiyat Oyunları yapılırdı. İlk dafa M. O 7/6’da dü-zanlenan bu oyunlar M. S. 392 yılına kadar, 1 168 yıl davam attı
Olimpiyat Oyunlan’na yabancılar, kadınlar, kölelar, asırlar, haklarından mahrum adilmiş kımselar katılamazlardı. Yarışmalara katılacak sporcular da, oyunların açılış tarihinden on ay önce çalışmalara başlamak zorundaydılar M. O. 720 yılında olimpiyat programına yani yarışmalar konuldu, o zamana kadar sporcuların kullandıkları uzun albiseler kaldırıldı, sporcular yarışmalara oldukça çıplak bir şakilda katıldılar. M. Ö 708’da pentatlon; 688’da boks; 680’da araba yarıcı; 648’de parkraat (bokı-güraş karışımı); ö32’da çocuk sporcular; 520’da da silâh taşıyan sporcular arasında ayak yarışmaları olimpiyat programına alındı.
Kadınların bu olimpiyat yarışmalarını tey-retemlcrl bila yasaktı. Yalnız, kadınlar arasında, gene dört yılda bir, daha az sporun katıldığı Olimpiyat yarışmaları da yapılırdı. Kadınlar arasındaki bu olimpiyat oyunları M. S. VI. yüzyılda Roma Imparatorluğu’nun Yunanistan’ı işgali üzerine kaldırıldı.
Kadınlar arasındaki bu olimpiyat oyunları M. S. VI. yüzyılda Roma Imparatorluğu’nun Yunanistan’ı işgali üzerine kaldırıldı.
Bugünkü Olimpiyatlar XIX. yüzyılın sonlarına doğru, bir yandan insanların birbirleriyle boyuna harb etmeleri yüzünden yıprandığı, öte yandan, ırkların birçok sebepler dolayısiyle bozulmaya yüz tuttuğunu görenler buna bir çare aramaya başlamışlardı. Ancak, sporun heyecansız,maca bitkisi faydaları tatsız bir halde tatbiki zor olduğu için rekabet esasına önem verilecek şekiller arandı. Bu rekabet her milletin yalnız spor alanındaki kuvvet ve kudretini göstermesini değil, millî hislerin de doğmasına yol açtı. Bu arada, uluslararası spor karşılaşmalarının istenilen sonucu vermesi için birtakım kurallar, düzenler kabul edildi, bu temasların belli zamanlarda yapılması düşüncesi ortaya çıktı.
Eski Olimpiytalar’ın en son yapıldığı IV. yüzyıldan tam 1500 yıl sonra Yeni Olimpiyat-lar’ı kurmak için teşebbüse geçen, Fransa’nın ileri gelenlerinden Baron Pierre De Coubertin adında bir spor meraklısıdır. Baron De Coubertin, Olimpiyat Oyunlan’m yeniden canlandırmayı düşünürken bunu bütün dünyanın
И»кП Bosukluklan. — Kdçuk çocukların utn>acakian baa» naaiı klari hanüa lyloa ktreçlanmemif oldufu »çın. оюилгапт adrıir U>illr. Bu arada crafitiam» denilen kacnık baaraiıimuan d^«iar u öteki kemiklertnda oldufu fibı. omurcaiannda da etrıllkier , kamburluklar ortaya çıkabilir.
)ta yandan, okul çayındaki çocukların oturuukian maaaıar a«ri rallartna yöre yapılmış olmaaaa. omurcaları egr», boauk b«r d\ Harında cokul kamburlufu» ortaya çıkar.
[lilhaplar. — Baaı mikroplu haaiaiıkların mikropları omunrad ^ yaparak boıuklufa yol açarlar. Bunların başında verem n.«ar I mikrop omunraya yerleşip İltihap yaparaa omurlarda, mıniar» Ilıyan eklemlerde boaukluklar olur, omurlar yer yer ecJıp kotu r. Buna cPott haatalıttt denir.maca bitkisi faydaları Uaun türen romatiamaiar da omu Iklere yol açabilir.
^munrada ortaya çıkan ellrlıkierden dolan kaourya kemikten dı ılp çirkin bir biçıro alabilir. Bu durumda, воуие boşîufu daralıı de tıkışma olur, eolunum. dolaşım »şlen aJkaiyarak daha
Omurga, 33 kemiğin birbirlerine eklenme-siyle meydana gelmiş bir kemik dizisidir, omurgalı yaratıkların iskeletlerinin esasını meydana getirir. Bütün öteki kemikler bu omur dizisinin çevresine çatılmıştır. Omurgayı meydana getiren 33 kemiğin her birine I «omur» denir. Omurların 741 boyunda, 12’si sırtta, 5’i belde, 5’İ sağrıda, 4’ü de kuyruk* sokumundadır. Kuyruk sokumundaki omurlar biçimlerini kaybetmişler, birbirleriyle kaynaşmışlardır. Hayvanlarda omurlar kuyrukta da uzayıp gider.
Her omurda kalın bir kısımla üç çıkıntı, ortada da yuvarlak bir delik vardır. Bu kalın kısma comur cismi», çıkıntıların ortadakine de «dikensi çıkıntı» denir. Bunlar sırtımızda zincir gibi bir sıra kemik çıkıntısını meydana getirirler. İki yandaki kısa çıkıntılara da «yan çıkıntıları» denir. Bunlar elle dışarıdan anlaşılmaz.
Omurların ortasındaki delikler uzun bir kanal meydana getirirler. «Omurga kanalı» denilen bu kanalın içinde «omurilik» bulunur.
Omurilik, btyincigin h«mtn ıltında bulunan fomuriiik •oğanı»mn omurga kanalı içindik! devamıdır (Bk. Deyin). Dışı fildişi bayazlıOmda, içi de boz renktedir, üzerinde laçak biçiminde linirier bulunur. Omuriliğin görevi, her şeyden önce, vücutla beyin aralındaki ilintiyi aağiamaktır.
Omurilik 27-30 gram ağırlığmdadır; çapı, ortalama 1 ım.’dir; yalnız, her yerinde aynı değildir: Biri belin, ikincili de kolların bulunduğu iki ayrı yerde hafif şişkinlik gösterir. Son kiimı da at kuyruğu biçiminde laçakiı bir sinir demeti lıalindedir,
Omuriliğin, biri öne, öteki arkaya bakan yüzünde,maca bitkisi faydaları boylu boyunca uzayıp giden iki oluğu vardır. Boz renkli kısım bu İki oluğun ortalında kanadiarını iki yana açmış bir kelebek biçiminde kalır. Önde kalan kıımında hareket sinirlerinin kökleri, arkada kalan kıs-
Anlatılanlara Omiros kor bir >ehir şehir dolıja^ı* şiir okurdu. Ywr,^ okuduğu şiirlerin sini de kendisi уагц. mış değildir. Bogoa Omiros’un eserleri c.|. rak bilinen destanların da ancak, ağızdan aga anlatılarak, son şeklini aldığı, Omirostan yüzlerce yıl sonra yazılı hale getirildiği san». Iıyor. Çünkü Omiros’un yaşadığı çağda Eski Yunanistan’da yazı bulunduğuna dair pek da İil
Omiros’un başlıca iki destanı olarak bili* nen clliada» (llias Destanı) ile cOdysseisı (Odysseos Destanı) İlkçağ edebiyatının ölme eserleridir. Her iki destan da Troia (Truva) Savaşları üzerinedir. Bunlardan, Omiros’un gençliğinde yarattığı sanılan clliada>da, Tr> valıJar’a karşı çarpışan Akhileos’un maceraları anlatılır (Bk. llias Destanı). Omiros’ı^ son yıllarında yarattığı destan olarak sayılan cOdysseia» ise gene bu savaş kahramanlarından Odysseos’un savaş dönüşü başındangeçe*^ ler; anlatır ( Bk. Odysseia). Tarihçiler, o çe} larda Ege Denizi kıyılarında, adalarında yasr yanların hayatları hakkında bu destanlaf^ hayli bilgi edinmişlerdir. Sonradan ora-‘a^ yapılan kazılar da bu bilgilerin doğru ÖUnuz Bölgesi sınırlan içinde kalen ilçelerinden biridir. Topraklarım doğuda aynı ilin Şenkaya, güneyde Narman, batıda Tortum, kuzeybatıda Artvin’in Yusufeli, kuzeyde Erzurum’un Olur İlçeleri çevirir. Tek bucaktan ibaret olan ilçenin 62
Oltu ilçesi, genel olarak, dağlıktır. Yalnız, dağlar arasında açılmış geniş vadi tabanları vardır. İlçenin yazları oldukça sıcak geçer. Kışlar ise çok soğuktur.maca bitkisi faydaları Dağlık kısımlarda kışın şiddeti daha çok duyulur. İlçede geniş bir alanı çam ormanları kaplar. En önemli akarsu Çoruh nehrinin en büyük kolu olan Oltu Çayı’dır. Ormancılık, tarım, hayvancılık ilçenin başlıca geçim kaynaklarıdır. Meyvecilik da gelişmiştir. Çevresine meyva satar. Yeraltı zenginlikleri bakımından Balkaya linyit yatakları, tespih, ağızlık yapımında kullanılan siyah kehlibar (Oltu taşı) başta
Olur ilçesi çok engebeli bir alanda yayılır. Akdağ Ne Serekli Dağı’nın dik yamaçları en Önemli engebelerdir. Bunlardan Serekli Dağı ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda en çok sarıçam ağaçlarına raslanır. İlçenin en önemli akarsuyu Oltu Çayı’dır. Ormancılıktan başka tarımla hayvancılık da ilçenin başlıca ekonomik kaynaklarıdır. Ayrıca çeşitli sebze ve meyva yetiştirilir. Bu arada, Olur’un iyi cins kayısıları, meyva yetişmesine elverişli olmıyan yakın çevresinde çok rağbet görür.
Kasaba. — İlçe merkezi Olur kasabası çok küçük bir yerleşme merkezidir. Nüfusu 1.000 kişiyi bile bulmaz (1960 sayımı: 863). Oltu’ya 52 km.lik bozuk bir yolla bağlıdır. Oltu’dan buraya gelen yol daha ileriye gitmi-yerek burada kalır. Olur, Çat ve Tekman’ dan sonra Erzurum’un en az nüfuslu ilçe merkezidir.n en yüksek dağıdır (2.918 m ). Tesalya !*e Makedonya’yı ayıran enge-beiı bölgen n doğu bölümündedir.
Obmpcs Dağı mn yüksekliğinden, heybetli görünüşünden dolayı Eski Yunanlılar, tanrılarının burada yaşadıklarına inanırlardı. Yunan mitolojisinde, başlıca 12 tanrının, bu dağın sivri tepelerinde çok muhteşem birer sarayı olduğu, en yüksek tepede de tanrıların kıralı Zeus’un sarayı bulunduğu anlatılır. Mitolojiye göre Zeus, bu yüksek tepedeki sarayında yaşar, yıldırımlarını yeryüzüne buradan yollardı.maca bitkisi faydaları Garmuch-Kırcfıan’da yapılan bu yarıym Ura 7 »porcumuz girdi. 1948 Salnt-Morıtz K Ollmpiyadı’na 6 kiylyU; 1956 Cortina d’Ar pe/zo Kış Ollmpiyadı’na 5 kişiyle; 19^ Sc|uaw ValUy Kış Ollmpiyadı’na ite 2 kaya çı ile katıldık.
Olimpiyat oyunlarına bürün dünyada k dm sporcular İlk defa 1904’te katıldılar. Tür kadın sporcuları ise İlk defa olarak 1936 Be lin Ollmpiyadı’na girmişlerdir. İki eskrimi olan bu kadın sporcularımız Halet Çambel’I S. Fetgerl Aşeni’dir. 1948 Londra Olimpiyı dı’na Uner Teoman; 1960 Roma Olimpiyad ne da Canel Konvar, Gül Çiray, Ayçan Öm katıidıUr
Bibliyografya. — Bu konuda Türkç eserlerin öaşlıcaları:
Olimpiyatlar. 1948 Londra. 189n*daı Виягйпе kadar (Cem Atabeyojtlu, 1948) OlımjJiyat Oyunları (Lorbert’ten çev. Vil dan A. Savaşır. 1936); Olimpiyat Spor çalarında Metabolizmanın —
önıpfti, opt»ra elpmanlannı yetiıç-tlmıpk (\zpre kurulan Devlet Kon-w‘rvaLuvan Opera ve Tiyatro Ы)* lümleridir İstanbul Konservatu-van 19244e kurulmuştu Ankara’ da İse yalnız Musiki Muallim Mektebi vardı ki. gayesi müzik Öğretmeni yetiştirmekti.
İlk Türk opera eseri ve temsili de. Adnan Saygunun, «özsoy» operasıdır. Bu eser, 1928’de, İran Şahı Rıza Pehlevl’nin ziyareti do-layıslyle, Ankara Halkevi’nde Atatürk’ün huzurunda oynanmış, boş rolü öemiha Berksoy temsil etmiştir. Semiha Berksoy, 1930’da, opera ihtisası yapmak üzere Berlin’e gönderilmiştir.
193(i’da, Atatürk’ün emriyle, Ankara’da, Musiki Muallim Mek-tebi’nin yerine Devlet Konserva-tuvan Tiyatro ve Opera bölümleri kuruldu. Ayrıca, Ankara Halkevi binası değiştirilerek, sahne kısmı büyütülüp opera binası haline getirildi. Orkestra şefi Praetorlus, rejisör Kari Ebert gibi değerli öğretmenlerin nezaretinde çalışan Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oı^era bölümleri önce tatbikat sahnesi halinde temsiller vermeye, denemeler yapmaya başladı. 1941’ de oynanan «Tosça» ve «Madame Butterfly»,maca bitkisi faydaları böylece ilk hazırlanan eserlerdendir. 1940’tan beri mezun vermeye başlıyan Opera bölümünün sonradan bale kısmı da açılarak konservatuvar çalışmala-
_ .«9 ve tiyatro artistleri tarafından söylenip oynanırken, müzik d# konuyu dile getirir. Opera en yüksek ses müıİJİ eseri sayılabilir.
Opera, Rönesans’tan sonra İtalya’da görülmüş bir tiyatro çeşididir. İlk örneklerinin Po litian’ın «Orfeo»sundan, ya da cpastoral» denilen tiyatro çeşidinden çıktığı sanılıyor, çünkü bu çeşit tiyatrolarda koroyla söylenen şarkılarla müzik de vardı. Ancak, tiyatro tarihçileri, genellikle, operanın, başlı başına bir tiyatro çeşidi olarak ortaya atıldığına inanırlar. Floransa’da, adına Camerata denilen bir müzik bilginleri topluluğu eski Yunan sahne oyunlarını yeniden diriltmek istemişti. 1595′ te, konusunu Yunan mitolojisinden aldıkları «Defne» adlı oyunu, baştan başa şiir halinde, müzikle oynadılar. 1637’de Venedik’te ilk büyük tiyatro (opera) yapılınca bu eserler çok beğenildi. Derhal başka şehirlere de yayıldı.maca bitkisi faydaları yazdı.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: