Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konularımız

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konularımız

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konularımız

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konularımız evet arkadaslar sizlere bugün en güzel yazılarımızı yazan maca bitkisi faydaları 1945-1947 yılları arasında 350.000 hektar ormanımız yanmıştı. Bu yangınlarda 4.000.000 m^ âğaç yok olmuştur 1947*1961 arasındaki usulsüz kesim miktarı da 3.000. 000 m^ kadardı. Ote yandan, 1937-1949 yılları arasında orman yangınları sonunda yanan ormanların yıllık ortalaması 51.000 hektardı. Orman Genel Müdürlüğü’nün devamlı çalışmaları sonunda 1950-1961 yılları arasında bu zarar yılda 29.000 hektara düşmüştür.
Ormanları yangından korumak için 1961 yılma kadar 675 yangın kulesi ve kulübesi yaptırılmıştır. Yangın kuleleri, buralarda nö bet tutan devamlı bekçiler sayesinde, bir yan gımn vaktinde haber alınması bakımında çok önemlidir. Bu yangın kule ve kulübelenr de görevli olan binlerce korucu ve gözcü, b yangın çıkınca, hemen haber verir. Yangınla haber alıp söndürebilmek
Yurdumuz ormanları son derece büyük ka ıplara uğnyan ülkelerden biridir. Bunuı ;in. Orman Genel Müdürlüğü büyük bir ti zlikle meselenin üzerinde durmakta, ormar irimizin korunması, yaşaması, yenilerinin y< şmesi için eldeki bütün imkânlarla gayn ırfetmektedir.
Yurudumuzdaki ormancılık çalışmala ışlıca iki kolda toplanır: 1) Kamu hizmc tiyle ilgili çalışmalar! 2) Ormanların iş Imesiyle ilgili çalışmalar.
Kamu Hizmeti. — Bu çalışmaların ana I ilan şunlardır: a) Ormanların korunm } bakımı; b) Orman hartalarının çıkarılr f İşletıne ve amenejman programlarının ^mtrlandırılması
Bütün dünya memleketleri yüzyıllar boyun câ geniş kayıplara uğrıyan ormanlarının kc runması İçin büyük gayret sarfeder. Bu ga^ retler önce mevcut ormanların bakımı ve k^ runması, sonra da yeni ormanlar yetiştirilml si konusuna yönelmiştir. Koruma İşinde bi tün memleketler en büyük önemi yangına v rir, ormanları yangından korumaya çalışırla
Dünya ormanlarının %78’l devlet malıd Bu bakımdan, ormanların korunması bir de let ifi olarak ele alınır. Ancak, Avrupa’de ormanların %54’i), Kuzey Amerika’daki < manlarm da %49’u şahısların malıdır, bakımdan, buralarda ormanların bakımı, I runması İşini doğrudan doğruya mal sahipl yspar.
A.B.D.inde XX. yüzyılın ilk yarısında mınlann devletleştirilmesine başlanmış, )
Ormancılık, ormanların bakımı, yeniden yetiştirilmesi gibi konularla uğraşan bir bi* limdir. Ormancılığın başlıca amacı ormanları hem en iyi durumda tutmak, hem de kereste, odun vs. gibi ihtiyaçları sağlamaktır. Orman bakımında dikkat edilecek en önemli nokta yangınlardan koruma, zararlı böceklerle sa* vaşma, kaçak odun kesimini önleme gibi işlerdir.
Baltalık ormanlarda kesilecek ağaçlar en yaşlılar arasından seçilir. Zaten normal ömrünü tamamlamış olan bu ağaçların kesilma si yeni ağaçların daha gürbüz yetişmesini, deha hızlı
^ Yuıdumuzdakl orman yar>9iniart da bar büyük zararlara yol açmakladır Halbuki kıya orman bakımından fak^T b>r Ок^аОг Ormanlarımız, mamlakat yüzöîçümOnOn ^ cak %13,7’slnl kaplar. Bunun da bu/uk fc.r kısmı İyi vasıftı değildir^Bütün yüzolçvmy 10.583.687 haktar kabul edilen ormanUnmı. zın ancak üçte biri normal koru va ballılık, tır; geri kalanı bozuk vasıflıdır. Bu parılır altında bizim herkesten çok ormanları korv^ mamız gerekmektedir.
^ Ormanlara böceklerin de çok zararı olur^ Bazı zararlı böceklerin kurtçukları, tırtıllın ağaçların ölmesine yol açaf^Her ^ıj hu уд den milyonlarca lira değerinde~ağaç yok olur Bir İMr^fcr45frnân^düşmanı da çok çeşitli mır tartarla çeşitli asalaklardan ileri gelen biti hastalıklarıdır.
a 0te yandan, geyik, tavşan, tarla faresi,maca bitkisi faydaları ky düz gibi hayvanlar da ormanlara b^ük zar verir. Geyiğin zararı -keçilerinkine benzer, $ı dığımız öteki hayvanlar da kabukları kemi rek ağaçların kurumasına yol açarlar. ICı düZİar ise doğrudan doğruya ağaçUrt ket devirirle(|i(Bk. Kunduz).
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi o fTiancılık alanında en yetkili elemanları y tijtiren bir öğretim müessesesidir. Burac burslu olarak okuyan öğrenciler mecburi st süreleri sırasında orman işletmelerine gö derilirlerı^7 Ayrıca, Düzce Orman Teknik Okulu ile Araç Orman Muhafaza Okulu < man işletmelerinde çalışacak elemanları ^ (ijtirir, Bunlardan başka, orman işçileri i( de eğitim kampları açılmıştır. 1962-1963 lında açılacak olan 40 eğitim kampının I birinde lOO’er işçi eğitim görecektir. Eğil Jiiresi altı aydır.
Ornitorenk tekdelikli memelilerdendir. Yu-murtlıyarak çoğalırsa da, yavrularım memelerinden salgıladığı sütle besler. Hem kuş, hem de memeli özellikleri gösteren ornito-renklerin hayvanlar âleminde yeri kuşlarla memeliler arasındadır. Evrimde, kuşlardan memeli hayvanlara geçişin örneğidirler. Vücut-
kınıisrden Önc9 orman içi çniı>rn*,,,, önem verilnıifiir. 1950-1961 вг*»1г>с1« /4 hektar tutarında orman içi •û«çUr>d«fmı ptimif ve 159.000.000 fiden dıkıfrti | ton de tohum «kilmi^tır
2. — Orman Dı>ı A^açlandırmaler alanlarının genişletilmesini hedef tutan bu iışma konusunda büyük faaliyetler sarfea . mektedir. 1950-1960 arasında 18 000.000 b. dan dikmek, 24 ton tohum ekmek suretıyii 8.000 hektar arazi ağaçlandınimıştır. Ayn. ca, maden direği elde edilmesi,maca bitkisi faydaları bataklıkların kurutulması için okaliptüs dikimine de baş. lanmış, 1961 yılının sonuna kadar 2.000 hektarlık arazi okaliptüsle ağaçlandırılmıştır 1962 yılında ağaçlandırılan arazi toplamı, 31.000 hektardır.
»çın yol yapımına buyuk önem ven’mektedir 1955 yılından bu yana dO»e. stabüıze ve toprak yolların uzuniid^u 17.750 km.’dir. Bu iş için 150 milyon lira sarfedllmiştır. Son 12 yıl içinde her yıl ortalama 2.000 km. yol yapılmıştır. Daha önceki devrede yapılan yolların uzunluğu ancak yılda 148 km.’yi buluyordu. Gittikçe gelişen Devlet Orman İşletmeleri, görüldüğü gibi, çalışmalarını
Bu k«fimi«r ye terle e^mek, ye de keçak odun eeOfemek ıç»n yept’.r Örmen G«n«ı Müdürlümü bunu Önlemek *ç.n de tedbirler elmek tadır. Helen огтеп1ег|П korunmeiı idinde çelilen muhafaza memurlarının sayısı 5 OOO’in usturKİedır. Usulsuz kesimlerin çok oldum^ bölgelerde motorlu koruma ekipleri kurulmuştur. Bugün 65 yerde motorlu koruma ekipleri vardır. Ayrıca 120 atlı, 79 sabit koruma ekibi de faaliyet halindedir.
Koruma işinde gösterilen bu çalışmaların yanı sıra, köylünün kaçak odun kesimine gitmemesi için başka yollardan da tedbirler alınmakta, yakacak ve yapacak ihtiyaçlarının zamanında sağlanmasına çalışılmaktadır.
Hayvanlardan Koruma Savaşı
Ormancılığımızın hayvanlardan koruma konusundaki çalışmaları: 1 ) düzensiz otlatmaya karşı savaşma; 2) böceklerle savaşma olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
Ormanlarda otlatılan hayvanların, hele keçilerin verdiği zarar orman yangınlarının verdiği zarara yakın olduğu için bu konu üzerinle dikkatle durulmakta, bu işi yapanlar hakemde kanuni yollara başvurulmaktadır. Bulun yanı sıra, köylerin otlak ihtiyacını karşı-
.^vTdK menfaatler; 6) Or-ganlarm^n seçimi, yetkileri; 7) Genel kurulların (umumi heyetlerin) toplanma çekil ve usulleri; 8) Müddeti; 9) İlânların nasıl yapılacağı; 10) Ani kuruluşta ortakların taahhüt ve tediye ettikleri sermayenin nev’I ve miktarı.
Ortaklık kurulunca merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline kaydettirilir,maca bitkisi faydaları keyfiyet «Türkiye Ticaret Sicili» gazetesiyle ilân olunur. İlânda, ortaklıkla ilgili belli başlı hususlar bulunur. Ortaklık, ilânla tüzel kişilik kazanır.
Anonim ortaklığın organları; genel kurul (umumi heyet), yönetim kurulu (idare meclisi) ve denetçiler ( murakıplar )dır.
Genel Kurul. — Bütün ortaklardan kurulur. Mûtat olarak yılda bir defa toplanır; özel maksatlarla olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Organların seçimi, tâyini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi ortaklık işlerine ilişkin her türlü yetkiler genel kuruldadır. Ortak, genel kurulda oy kullanarak ortaklığın yönetimine katılır. Genel kurul ilânla toplantıya çağırılır. En az dörtte bir sermaye temsilcilerinin bulunmasiyle açılır, görüşmeler önceden belirtilen gündeme göre yapılır.
Tedricî Kuruluş. — Kurucu ortakların ortakların ortaklık paylarını halkın taahhüdüne arzetmeleriyle, paylar doldurulmak suretiyle olur.
Anî Kuruluş. — Ortakların, sermaye ta-mannen taahhüt eylemeleriyle meydana gelir.maca bitkisi faydaları sundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: