Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgi

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgi

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgi

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgi en güzel yazılarımızı yazan maca bitkisi faydaları dünya otomobil ^ijsîrisi her yıl daha iyi bir araba geliştir* ^l( için yapılan denemelere on milyonlarca harcamaktadır. Yüzlerce araştırma mer* ficinde çalışan binlerce kimyager, makinist, iıikçi, çeşitli mühendisler yalnız araştır-(palarla uğraşırlar. Çelik fabrikaları otomo-ijilierde kullanılmak üzere 200’e yakın çe il(çeşidi geliştirmiştir.
Otomobilin her parçasının yapılışında araş гшалт, denemenin büyük yeri vardır, Bi n için de denemeler, araştırmalar çol emlidir. Savaş yılları dışında bütün otc W satış mağazalarının
Bundan sonra otomobil yapımı iyiden iyiy| hızlandı, yıldan yıla yenilikler kaydedilmeye başlandı. Hemen hemen 1915’e kadar, rü?. gar siperi, ıstop lâmbaları, tampon, dikiz ay. naşı gibi parçalar araba fiyatına dahil edil, miyor, bunlar için müşteriden ayrı para alı. myordu. 1904’te bir otomobil fabrikasını, farları da araba fiyatına dahil etti diye, baş. ka fabrikalar şiddetle tenkid etmişlerdi. Olds* mobile 1916’dan itibaren bütün bunları ara. banın fiyatına dahil etti.
1906’da Buîck otomobillere akümülatör koyarak büyük yenilik getirdi. 19irde elektrikli marş icat edildi. Bu sayede ilk olarak kadınların otomobil kulanması mümkün oldu, çünkü o zamana kadar otomobili çalıştırmak için gerekli ilk hareket, pistonlara, öndeki kolu çevirmekle veriliyordu; bu da, îüç bir işti.lâtform üzerinde ililerek işç !err. ne getiriliyor, öteki parçalar takılıyordu. By sayede 1901’de 425, ertesi yılda da 2,£^ Oldsmobile yapıldı.
Henry Ford, hareket eden taşıy cı karj tertibatiyle, kitle halindeki ima âtta bi.,.c bir değişiklik yaptı. Bu usulde arabanın is. keleti hareket halindeki kayışın üıerirde > çinin önüne geliyor, işçiler bir başKa tasyıa kayışlarla gelen parçaları takarak ctornobi-li tamamlıyorlardı. 1913’e kadar bir ctcro-bilin yapılması bir buçuk gün aldğı hadi Ford’un sistemi sayesinde bu süre iranJ-mıyacak kadar azaldı.maca bitkisi faydaları Zamanında büyük $5lv ret kazanmış Ford T modeli bir otomobil 9| dakikada yapılıyor, gövdesi de, fabrikanın İ şında, birkaç dakika içinde ekleniyordu. |
Bundan sonra otomobil yapımı tyiden iyi ıızlandı, yıldan yıla yenilikler kaydedfknj
öKtrrrnefc için ıştkit işaret IcnUt: 3 — Кшк-. S — KUomvtre aaati. fi – Vites kain: in, göstergeleri): H — Sıcak ve soğuk ‘ Z?/A*/c agnası; 11 — Kontak anahtarı.
lanerak, otomobil yapımına başladılar. 1898′ de Louis Renault adlı bîr Fransız «şaft sistemi »nî buldu: O zamana kadar motorun gücü arka tekerliğe zincir vasıtasîyle iletiliyordu. Motoru oturulacak yerin altından alarak öne geçiren de Levassor’la Panhard’dır. O zamana kadar otomobillerin mahsus arabaya benzetilmesine çalışılıyordu.
Ote yandan, Amerika Birleşik Devletlerin’ de de benzin motoru ile çalışan otomobil yapmak için gayretler sarfediliyordu. İlk başarılı otomobili, Amerika’da, 1893’te Charles ve Frank Duryea Kardeşler yaptılar. Duryea Kardeşler bu otomobili Benz’in otomobilini in-celiyerek yapmışlardı. 18944e daha başkaları da otomobil yapımına başladı. I896’da Henry Ford, sırf kendikomotifin dedesi sayılır. Cugnot’nun buharla işliyen, kendi kendine giden arabası orduda top çekmekte kullanılmak üzere yapılmıştı. Bu araba saatte 3-4 kilometre hız sağlıyabiliyor, hemen hemen her 100 metrede bir durarak istim biriktirmesi gerekiyordu.
Kendi kendine giden ikinci taşıtı, ISOTde R-chard Trewitchich adında bir İngiliz yaptı. 1829’da gene bir Ingiliz, Sir Goldsworthy Gumey, bir başka buharlı araba geliştirdi.maca bitkisi faydaları İlk yapılanlardan daha ileri bir model olan bu a’-aba saatte ortalama 25 km. gidebiliyordu. Ote yandan, Amerika’da da ekendi kendine giden taşıt» üzerinde çalışmalar vardı Bu arada, Oliver Evans 1805’te buhar güciyle işliyen bîr taşıt yapmıştı. Ondan sonraki yıllarda daha başka Amerikalılar da buharla çalışan taşıtlar geliştirdiler.
Amerika’da buharlı otomobillerin yapımına 1925’e kadar devam edildiyse de bundan sonra benzinle çalışan otomobiller bütün otomobil piyasasında üstünlüğü ele aldı Otomobil sürücüleri için kullanılan «şoför» sözü otomobilin buharla çalıştığı zamandan kal-mad«r. Fransızca bir kelime olan «şoför» ’chauffeor) «ateşçi» anlamına gelir. Bugün rvg izler, Amerikalılar buna «driver»rettir Her silindirin bir ucu kapalıdır, Öbür ucuna da piston takılmıştır Silindirin kapalı tarafı, na «yanma odası» denir Yanma odasının hacmi motordan motora değişir. Buna «silin-dir hacmi» denir Silindir boşluğunun çapı île, pistonun üst yüzünün inip çıktığı yerin uzunluğu silindir hacmim meydana getirir. Motorların silindir hacmi santimetre киЫе (cc.) ölçülür; bu da motordan nrx)tcra değişir Silindirlerin sayısı da motordan motora değişir. Silindirİer ya bir sırada, ya da karşılıklı V biçiminde olur. 4 ve 6 silindirli oto mobil motorlarının çoğu bir sıradadır. 8 si-lindirliler bir sırada olabileceği gibi V biliminde de ölebilirler. Silindirlerin kapalı tayfında «tgzot», «yakıt supapları», cbojiıönme hareketin# çevirir. Krani^ dirsekli bir mildir. Hareket sırasında \\щ mi önlemek İçin çe>itli yerlerinde denge lıkları vardır. Bu girintili çıkıntılı milin bij yerleri ana destekler üzerinde durur, g^j kalan taraflarına da biyel kolları ba5W. Krank Cstaynı • ff$ dişlisine takılır. Boylece kamalı mil, hareketi grup dişlilerinden alır. Araba 3. vites-I te gidecekse, priz direkt dişlisi doğrudan doğruya kamalı mile bağlanır, grup dişlileri ça bağlı kalmaz. Arj. bayı yürütmeden motoru çalıştırmak, hız ds ğişitrmek vs. gibi sebepler yüzünden, gerekti-ği zaman motorun hareketini transmisyondan ayıran düzene «debriyaj» denir.
Debriyaj düzeni doğrudan doğruya mct> run şoförden taraf olan ucuna takılmıştır 5o för yerindeki debriyaj pedaliyle kumanda edilir. Debriyaj iki diskten ibarettir. Bunları «balatalı disk»,klıdır Bun^ ^ gelen akımı ateşleme sırasına göre ğıtmak gerekir Hareketini eksartr;^maca bitkisi faydaları ^ alan distribütör bu işi görür, ^псаи, ^ ^ ateşlemek için- 18-20.000 voltluk a«r ry^ ^ yaç vardır. Halbuki bir otomobil ak~»r rü sadece 6 voltluktur, İşte skömL distribütör arasındaki endüksiyon bot- ^ voltluk akımı 18-20.000 volta çıkar r Bobin).
Dinamo. — Motorun çalışması «ç-n 6^ İl olarak elektrik akımına ihtiyaç vzrtr 3 akım yalnız akümülatörden sağ araa q kılsa akümülatörün depo ettiği e’ektri /j bu akımı devamlı olarak sağlamaya Bunun için, ayrıca bir dinanrю kui an; r î rekli hareketi kranktan alan dinamo (Ь^ İl olarak çalışan otomobilin elektrk Щ cim saÜlar. Motor hızlı calmr da to» Щj, çıkmemelı, iyice meleke кегешпсе-уе ^ yelnız babına direksiyon ktüer.merr.4.
%, btr şoförün, tıpkı bir fulbolcü, voît^* gibi, htr «n en umulmadık duruml«r-^ lişicağmı aklından çıkarmaması ga-Tetikte bulunmak bir şoförün karana-I bıelliklerin ilkidir.
tyj otomobil kullanan bir kimse arabasını trafiğinde öyle kullanır ki, arabanın j^jemesinde duran boş bir süt şişesi yan jıvfilmez. İyi şoför arabasını yavaş yavaş kaldırır, âni duruşlardan
^anîara girerek şoför ehliyeti *-iOâ” c^гmoD^I kullannnaya kalkmanın ne m:ır y«rs r. tehf;’\ell olduğu kendiliğinden .y ir. E” v^te sahip olmak da o kimsenin îemk nîi bir şoför olduğunu gös
Otomobil kullanma çok uzun olmıyan bi çalışma sonunda kolayca öğrenilebilecek zevk libir iştir. Sağlık durumu elverişli olan her Ites, hattâ çocuklar bile otomobil kullanmas m öğrenebilir. Ancak, otomobili hareket etti^ meşini, yola çıkarmasını, durdurmasını ö renmek, gerçekten otomobil kullanmak iç gerekli vasıfları kazanmış olmak demek c jîldir.
Otomobil kullanmak zevklidir. Onlar hâttâ yüzlerce beygir gücüne parmaklarım:maca bitkisi faydaları âf) küçük bir hareketiyle kumanda edebi siniz. Ama, otomobil kullanma gerçek yüzlerce beygirin dizgininiaçlarının başında direk«;iyonla fı>»^ gelir
Direksiyon. — Otomobile yön vermeyi y|. rar. Bu düzenin ana parçaları «direksiyon simidi», «direksiyon mili», «rot»tur. Direksiyon simidi, çevrilince, çeşitli manivelalar sayesinde rota kumanda eder; böylece, şekil-lerde gösterildiği gibi, tekerlekler de istenilen yöne, araba da o yöne gider.
Fren. — Otomobil kontrolünün bir başka önemli kısmı frendir. Bir otomobilde üç şit fren bulunur:
]) Kompresyon Freni. — Silindirlerdeki lasmcm otomobili yavaşlatmakta, durdur lakta kullanılmasına «kompresyon freni» enir. Kompresyon freni vites küçülterek ya-ılır. Üçüncü vitesle giden
denir. Motor çahşmcn bu gömlek-lerin içinde devamlı olarak su döner. Motorda İtinan su öndeki radyatöre gelir. Otomobil radyatörü incecik borulardan yapılmış bir petek gibidir.
Yağlama. — Motorun yağlanması alt kar-terdeki yağ vasıtasıyla olur. Motorun altındaki bu kısım yağla doldurulur. Yağın içinde bulunan «yağ pompası», eksantrik milden al-iığı hareketle, yağı motorun gerekli yerlerine >asarak dolaştırır. Böylece, hareket halinde-I otomobil motoru durmadan yağlanmış olur. iferansiyelle vites kutuları ise tamamen yağ-doldurulur. Dişliler yağın içinde dönerler. mdan başka, otomobilin çeşitli yerleri resle» yağlanır. Motorun gereği gibi yağıp yağlanmadığı şoför yerindeki yağ gös-lîesinden anlaşılır.
Yakıt ve Aydınlatma Düzeni-maca bitkisi faydaları sundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: