Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konu

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konu

Kategoriler

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konu

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konu bugün çıktıkları zaman sert, ayrısız ve iltihapsızdırlar. Yavaş yavaş büyür ve bir portakal büyüklüğünde olabilirler. Sonradan yumuşar ve bir yara şeklini alarak bulundukları yerde harabiyete sebep olurlar. Gomlar, iyileştikten sonra çok fena iz bırakır. Meselâ bu yüzden burnu düşmüş frengili kimselere raslamak daima mümkündür.
2 — Doğuştan Frengi. — Çocuk frengi^ gna veya babadan alır. Eğer anne, gebeliğil ilk aylarında hastalığa yakalanırsa çocuk hakkak hastalanır ve ölür. Anne daha frengisiyse, çocuk gene plasenta (son) yoh hastalığı alır. Gebeliğin son aylarında bulj rna olursa çocuk frengili olarak doğar. B« d», ana yoluyla çocuğa frengi aşılanabiy ha^^ıjarda dügükler^ ölü doğ«
Tıpta «gonore» diye anılan bu hastalık «gonokok» adı verilen mikropla meydana gelir. Gonokoklar cinsiyet organlarından başka, vücudun diğer organlarında da çeşitli hastalıklara sebep olabilirler. Mikrobun giriş kapısı, bazı nadir vakalar hariç, kadın veya erkek idrar yollan ve cinsel organlardır. Hastalık cinsel münasebetlerle bulaşır. Belirtileri, İdrar yollarında ağrı, İdrar yaparken sızı ve cerahatli akıntıdır. İdrar yollarındaki Utlhep daha yukarılara, böbreklere kadar çıkabildi^ gibi komşu organlara da athyabiUr,belirtilir.
Tedavi. — Frengi tedavisinde arsenik,maca bitkisi bizmut, civa, iyot bileşikleri yıllardır kuliaml- maktadır. Son zamanlarda penisilin kullanılmaya başlanmış ve olağanüstü İyi sonuçlar alınmıştır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olmaktadır. Bütün dünyada frengi savaşı müspet neticelerini vermiş ve bu feci hastalık kontrol altına alınmıştır. Memleketimizde de Cumhuriyet devrinde frengi savaşı çok iyi yürütülmüş ve
Çoğunlukla cinsel organlar veya civarında yerleşen ve «ducrey» basili tarafından meydana getirilen bir zührevi hastalıktır. Mikrobun vücuda girmesinden sonra 2-3 günlük bir kuluçka devri geçer ve giriş yerinde bir yara ^ meydana gelir. Yaranın etrafı zımba İle kesilmiş gibidir ve İçi cerahatla doludur. Lenf bezelerinde şişlik yapmaz. Yumuşak şankr kolayca kanar ve ağrı verir. Frengi şankrmda ise ağrı ve kanama yoktur.yandan piy^’^ ye ve roman yazıyordu. 1934’ie yerleşti. 1940’ta da Ingiltere labiiye^ı^’t»
lında, huzursuzluk içinde geçen Ьаүц,^^ ^ kûna kavuşturmak için karisiyle gitti ve Petropolls şehrine yerleşti. Dünya» adını verdiği kendi hayat rommifi bitirdikten sonra, Ingiliz olan ikinci kınsiyrt yattıkları odada havagazım açık bırakarak
Bibliyografya — Bu к9пис1акг esene rin başhcalart.
ZUİırpvi Haftalıklar Nedir? (Dr. Rem ТЛ Gönenç. 1934ı; Zührevi Hastalıkla Nelerdir’^ (J937l. Zührevi Hastalıkla Hakkında Genel Kısa Bilgiler (Dr. Nur Оыпап Eren, , Zührevi Hastalıkla]
MÜptelâian na (öğütler ve Tavsiyele (Bai^lık Bakanlı#!, 1931, 1940);yeşil renkte, sa lam bir süs taşıdır. Tabiî alüminyum ve beri um silikatından ibarettir. Formülü: Be?A İ^ii’dir, Özgül ağırlığı 2,67-2,75 arasınc işi
Ote yandan, İsrail’de de deniz suyunun tu, zunu ayırıp tatlı su haline getirmek içm güne^ ısısından faydalanmak üzere çalışmalara gın. şf/mîştir. Bu çalışmalar güneş ısısının çeştl: yoğunlukta su tabakaları bulunan havuzlardı toplanıp depo edilebileceği esasına dayaıv maktadır.maca bitkisi Lût Gölü kıyısında yapılan çahy malarda, deneme havuzunun en alt tabakasında 95 derecelik bir ısı elde edilmiştir Şimdi, ilim adamları, çalışmalarının ikinci safhasında, bu sıcak suyu başka bir havuza aktı- rıp, boşluk yaratmak suretiyle, deniz suyo* nun tuzlarını ayırmak için usuller aramakta- dırlar.
Havuzdaki en alt su tabakasının tuzu üstle kilerden daha çok
Aşı eriyik halinde, 5 s^’lük şişelerdedir rengi pembemsidir. Çocuklara şeker üzerini damlatılarak verilir. Uç tip çocuk felci virü lünden hazırlanmıştır. Bir defada 0,1 mik farında verilir. Aşılanma 1,5 ay ara ile 2 defa tamamlanır. Aşı tatbikine 4 aylık çocuk n başlanmaktadır. Halan Türkiye’de Sağlıl kanlığı tarafındanyeni şii akımlarına katıldı. Romanda da yeni bir tar zı denedikten шопга kendini sahne hayatın* verdi, birçok oyunları yeni bir görüşle sahne ye koyduğu gibi, kendisi de birçok piye yazdı. Bu arada «L’Aigle ё Deux Tâtcs» (İk Başiı Kartal) en tanınmışıdır. Bundan sonr filim yöneticiliğine geçen Jean Cocteau sana değeri yüksek birçok filimler çevirdi. Coctea karakalem ve yağlıboyaüçüncü g«i«n Peru, *on 4 2 , berj feci çığ ve deprem felâketlerine s- olmuştur. Bu son çı^ cleyınde b»r de§ — yerır>den keyarek c*ven tular eltinde b mif, dâğl§rdan yuvarlanan buz perçeierı b yük bir ter«m bölgesini bir ende temanrv mafıvetmiftir. Çığ, 1 km. boyunde, 12 yüks^kliğindeydi. Peru’nun kuzeybetııında b lunen Ranrahlca şehrinin üzerine düşen çığ, yolu Üzerindeki büyük ağaçları kib çöpü gibi kırıp ezmiş, çiftlik binalarını yer bir etmiş, hayvan ve insanları, b*r
rirve imkân vermektedir Yalnız, asil mr 7 b..r,Han sonra başlamakta, daha sıcak o,r, su tauakasınm, üst tabakalarla karışma.^, bir boşluğa yöneltilip, ısısından istifadey’* tuzlarının temizlenmesi gerekmektedir. Bu di halledilirse sonsuz güneş ısısı sayesinde, tuzlu suyu şimdiye kadar bulunan en ucuz usuı’e tatlı suya çevirmek mümkün olacaktır.
Bu konuda yapılan incelemelere göre, mik* roplu sulardan insanlara geçen hastalıklar bütün hastalıklar arasında büyük bir yer tutmaktadır. Gene incelemeler, içilecek sulınıv’ temizlenmesi, mikroplarının giderilrnesi щ /esinde, birçok bulaşıcı hastalıkların önü alındığım gösteriyor.
Amerika’nın bazı bölgelerinde, 1890 farında tifodan ölenlerin sayısı ЮО.000’4 93 kadarken, içilecek suların temizlenınes yc’una gidilince 1910’da bu sayı 43’ı diiı muŞı 1945’tcn sonra ise tifodan ölüm hiç go rülmemiştir. Bunda tifoya kafşı kgllif* Hiçlerin büyük bir payı olduğu flibi,
h«>ladıler Y<*ptlan bir h«t«b« gör», yıidi* ortalanma 300.ÜQÜ dopram oiuycf, bunlarda ölen insanların topiâmı da 15,000 ‘ qn^iyor Gana son araştırmalardan ÖO^tnildl^Jif a gbft, dapramiarın yam sıra, yaryuzündaki yanar, dağlarИ1 da %«vi’,ı qıttiUça artmaktadır.maca bitkisi Son yiHara kadar yaryuzund# ataş püık’jrmaina olan yanardağlar 400 kadarktn, bunların ta^ yısı şimdi 700’ü bulmuştur.
Dapramlarin neden ileri geldiğini daha Vasin bilgilerle öğrenmek üzere girişilen ton araştırmalar arasında Amerikalılar çok büyük bir işe girişmişlerdir.
Bilirsiniz kİ üzerinde yaşadığımız sert yar kabuğunun altında «pirosfer* (ataşküra) vardır. «Sima», ya da «magma* adı da veri len bu tabaka erimiş maden halinde bir sıvı dır (Bk. Dünya)
, ^ ‘ *,ı hditf»e geldi, 3.000 kışı oldu, 2 OOC şt yeralandı. Sabaha karşı 04 45 te başlı şiddeti’ ^r.r-;.stılar, yarım saat sürmüş şehrir: harap olmuştur. Usküp’ten baıkurulacak, ckyanşulardan birinin en derin yeri seçilerek sonda) orada yapılacak Böyiece, o noktadaki d-^r>ii[in derinliği kadar sondaj yapmaktan kurtulmuş olacaklar.
Amerikalılar bugün bu projeyi gerçekleştirmişler, çalışmalarına başlamışlardır.
Özel bir şekilde hazırlanan sonda) maklna- lannm en mükemmeli olan kule bir tekneye kurulmuş, denemeleri yapılmıştır.
Sondaj işinin en zor tarafı deniz üzerindi bulunan tekneyi hareket elmiyecek bir haldi tutmaktır. Çünkü teknenin üzerinde buluneı kuleden denizin içinde 3 bin metreden fazi İnen sondaj çubu{ju en ufak bir zorlama il kırılacaktır Bunu önlemek için sonda) mak nasını taşıyan teknenin ön ve arkada birer, sı ve solunda da gene birer çift olmak üzere pervane yerleştirilmiştir. Sondaj amel iyesi t rasında bu pervaneler işlemekte, gemin
Depremin neden İleri geldiği üzerindeki çalışmalar arasında, yerkabuğunun hareket halinde olduğu, kıtaların yer değiştirdiği de ileri sürülmüştür.
I® Bu görüş yeni değildir. Daha 1912 yılında Alman bilginlerinden Alfrtd Wegener kıtaların harakat halinda olduklarım, tak bir kütla İken sonradan bunların birblrlarlndan ayrıldı- ğmı ortaya atmıştı. Bu görüş bugün yeniden ele alınmıştır. Magnatık alanlar üzarmda yapılan çalışmalar, kıtaların eskidan bugünkü yerlerinde bulunmadıklarını göstermiştir.merkez üni- •es*ne probletnı çözmesi için gerekli lilimetle, ргсзЫетв da-r sayısal malûmat yerleştirilince, elektronik be/ın toplama, çıkartma, çarpma, boime gibi İşlemieri yapar, bu arada kendisl- •ıt verilen talimata uygun olarak çeşitli «naan- îiki kararlar» alır. Bu mantıki kararlar, iki sayının birbirleriyle ölçüştürülmesi; birincisi daha büyükse bazı işlemlerin, İkincisiverilmesi çeşitli yollarla olur. Bunlardan en yaygın olanı 1890’cto Hollerith tarafından bulunan cdeiikli kartı sistemidir. Bu delikli kart üzerinde her har gi bir sayı gösterilmek istendiğinde o sayım bulunduğu satıra bİr delik delinir. Alfabetî bir malûmat ise her kolonda ikişer delil( gösterilir. Kartların üzenine bu deliklerin inmesi için hangi deliklerin hangi harfe ıK olduğunun bilinmesine lüzum yok| OaKtı.’o klavyesine benzer delgi makinalartbildirir. Çıkıç ünitelerinin en yaygın olanı yazıcılardır. Bunların yardımiyle sonuçlar dakikada 100 satırdan 1.285 satıra kadar değişen bir hızla doğrudan doğruya rapor halinde yazılır.maca bitkisi Başka bir usul sonuçların delikli kartlar halinde verilmesidir. Bu delikli kartlardaki malûmat daha sonra başka makinalarda rapor
Buraya kadar anlattığımız elektronik beyinlerin teknik adı «sayısal elektronik hesap makinesi »dır; bunlar genel makinalardır, yani bu makînalarîa her türlü problem çözülebilir. Aynı makine ila bir banka hesabı yapılabildiği gıf:>: teknik bir problem de çözülebilir.
Iktncf bir tip elektronik beyinlerin teknil adı «analog elektronik hesap makinesi»dn B lar çözülecek belli bir problem için yagiden uçağın mevkii, İjiz», ybrUj blçulür. Aoe- log hesap makinesinde bu blkçüerle, mermi Özelliği, atmosferik şartlar gibi datta başka malûmatla birlikte, namlunun nereye yot^tl. t ilmesi gerektiği de hesaplanır. He*aplarıan bu değerler doğrudan doğruya namluya kr>. muta eden düzeni
Analog elektronik hesap makinalarının her Özel problem İçin ayrı düzende yapılmasına karşılık sayısal elektronik hesap maklnaiarı pek çok işe yarar. Uzay araştırmalarında kul-‘ lamlan dev beyinlerin yanında 200-300 işçisi olan bir endüstri İşletmesinin İşlerin! уараЫ* lecek küçük makineler da vardır. Bu makine’ larla mühendislik hesapları, işletmecilik, ben kacılık,myer noktâlenne dofiruden doğruy» tesir ede- hıİ0C0k lekıldedır. Bönlerin yerdımiyle Ölçüler alınır, normsi ölçülerle den farklara göre elektronik beyin hangi eyar noktalarında ne miktar ayar yapılman gerektiğini hesaplar, bu ayarlan yapar. Bu tıp makineler kimya endüı- trisınde de kuHamlmaktadır.
Dilden Dile Çeviri Yapan Makinalar
Dil çevirileri gibi, sayısal olmıyan malûmatı Iftfymrmk, özellikle «mantıki kararlar* alarak çe/işan makinalar da vardır. Bunların özelliği de bir dilden bajka bir dile çeviriler yapabilmesidir. Elektronik beyin burada artık aritmetik iffemler yerine tamamen mantıki ka- rer/ar alır.
Makînantn hafızasına iki dilin sözlüğü yer- leştirilir. Ayrıca her İki dilin dilbilgisi kuralları da hafızaya yerleştirilir. Makinamn hâfı- rasının geniş olması, yani çok sayıda malCıma- fı sakhyabiİması çok önemlidir. Hafızaya ne kedar çok bilgi saklanabilirse sözlük o kadar zengin oiur. Çeviri sırasında makinamn yap- llığı Hk iş okuduğu bir kelimenin hâfızasmda- pı löilükfB öteki dildeki karşılığını bulmaktır.
‘ Bu arada çıkan güçlük, bir kelimenin t^kı df^dt bırdtn, dakikada 1.285 satır yazıl- niflS’ ‘ sağiıyan makinalar da vardır.
Bir kâğıt fabrikasında kâğıdın İstenilen kalitede çıkması İçin çok sayıda ayar noktalarında ayarların tam olarak yapılması gerekir. Elle yapılan ayarlarda ayar miktarı tam olmı- yacağı için istenilen kalite çok zor elde edilebilir.
Bunun için, yeni yapılan elektronik beyinler bir fabrikadaki bütün ölçüleri okuyup ayar noktalarına doğrudan doğruya tesir edebilecek şekildedir. Bunların yardımiyle ölçüler alınır,maca bitkisi faydaları normal ölçülerle olan farklara göre elektronik beyin hangi ayar noktalarında ne i miktar ayar yapılması gerektiğini hesaplar^ bu ayarlan yapar. Bu tip makinalar kimya endüstrisinde de kullanılmaktadır.
Dilden Dile Çeviri Yapan Makinalar
D(‘ çevirileri gibi, sayısal olmıyan malûmat lytrek, özeliıkla «mantıki kararlar» alaral< makinalar da vardır. Bunların özelliğ Wf dilden başka bir dile çevirilpr yapabil Eitktronik beyin burada artık arit
nl»n mekinanm bilgisini artırmak da Kabil oluyor.
Bankacılıkta kullamian evrakın fazla tayı> da olması, hesapların gUnU gününe tutulma* sim sadiamak bakımından elektronik hesap makinaiannın kullanılması şarttır. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kul- landı(}ı İBM 1401 makinası bu konuda en son geliştirilmiş elektronik beyinlerdendir.
Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, endüstri İşletmelerinin prodüktivite, maliyet hesaplarında, ıstok kontrolünde elektronik he sap makinaları başka türlü eldeçeşitli İstasyonlar dan alman ölçülerin değerlendirilmesine ba^ h olduğundan elektronik hesap makineleri il çok kısa zamanda meteoroloji hartaları hazı lânabiliyor,maca bitkisi faydaları

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: