Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konularımız

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konularımız

Kategoriler

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konularımız

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konularımız günü Stradford-on-Avon’da dünyaya gelen Wi!!iam Shakespeare, Mkin, kasabanın İlkokuluna gittiyse de pek okuyamadı. Babasının dükkanında çalışıyordu. Bir ara kasap çıraklığı yaptığı da söylenir. 18 yaşındayken, 26 yaşındaki bir köylü kızıyla evlendi. 1583’te bir kızları, iki yıl sonra da biri kız, biri oğlan ikiz çocukları oldu. Oğlan, 11 yaşındayken, öldü.
Birkaç yıl sonra Shakespeare, o bölgenin Parlâmento’da temsilcisi olan Sir Thomas Lu-cy Пв/ korusunda izinsiz avlanmak yüzünden açılınca, ailesini bırakıp kaçtı. 1592’ye ItsdBf t)0 yaptığıri oynnnardk filme de çekilmiştir Prokof-yev’in unlu baıebinden rejisör Arnchtam de I 1954’te filme çekmiştir). Bir Yaz Gecesi Rüyası; Venedikli Tüccar (1918’de İngiliz rejisörü Cecil Hepworth tarafından filme çekilmiştir); Kuru Gürültü; V. Henry (Arthur
IRank tarafından başrolü Laurence Olivier’ye oynatılarak 1945’te filme çekildi); Beğendiğiniz Gibi; Julius Caesar, Onikinci Gece; Hamlet (1948’de Sir Laurence Olivier tarafından filme çekilmiştir. Bu e‘ser, 1910-1912 arasında, iki defa da Danimarka’da çevrilmişti); Windsor’un Şen Dulları; Othello (İlkin Buchovetski tarafından Berlin’de 1916’da, sonra 19ü2’de Orson VVelIts tarafından ola-^ утП oectıği yerde tabiî dekor ortasında, 1956′ cia Yükoviç tarafından Haçaduryan’ın müziğiyle filme çeıklmiştir); Kıral Lear; Macbeth (1952’de Orson VVelles tarafından, 1957′<k ■ Japon rejisörü Kurosava tarafından «Kani Taht» adb le filme çekilmiştir); Antonius’lj 4CİMfMtra; VliL Henry (1933’te Sir Aleksai
seff u^’cnne ^ок y< mş bilgiler* raslanır. Dü» şünceleri son derece sağlamdir. Gerek manzum tiya^rolârında, gerek nesirle yazdıklarında, fikirler kadar duygulara da önem verir. Kişileri ni birbirinden çok ayrı seçer. Bunları kesin çizgilerle seyircinin önüne koyar. Çağın* ait gayet etraflı, kavrayışlı hükümler ileri sürer. Felsefesi, büyük trajediler çağında bil* karamsar görünmekle birlikte, daima iyinin tarafım tutar, iyiyi zafere ulaştırır.
Shakespeare, insan ruhunu eşelemekte çol< derinlere İnmiş bir yazardır. Kişileri, son di rece gerçek kişilerdir. Romantik duygularlı yaşıyan bu kişiler arasında hasta ruhlara dı :oşkun mizaçlara da raslanır. Teknik yöndef <lâsik Yunan tiyatrosundan ayrılma, Shakı >ревге’0€п önce başlamıştı. Yalnız, Shak .peare, eski devrin ilkelerinden modern dr nm kurucusu olacak ster Beyi’nin oyuncuları arasında başladı. O zamanlar, tfyatro toplulukları ya kiralın, ya kı-raliçenin, ya da saray soylularından birinin koruyuculuğu altında yaşıyabilirdi. Kıraliçe Ellzabeth, ancak 1574’te, Londra’da tiyatro yapılmasına izin verdi. Halk için ilk tiyatroyu da, marangozken oyunculuğa heves eden James Burbage,maca bitkisi Londra varoşlarında 1576’da yaptı. O zamana kadar oyuncular temsillerini han avlularında verirlerdi. Burbage’m «The ТЬеаГгеэ (Tiyatro) adını verdiği yapıyı son-^radan oğulları yıktırdılar, «Globe Theatre» (Dünya Tiyatrosu)nu kurdular.
V ■ j Inot.ız sahne ‘ydi-rujiT. Eserleri kadar hdyetı ile de yüzyıllardır ilgi çekmiş, canlılığını hiç kaybetmemiştir.
«Shakespeare» adı çeşitli meselelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yüz yıldan beri, Shakespeare var mıydı? Eserleri gerçekten onun muydu? Bu, yüzyıllardır sürüp giden bir tartışma konusudur. Hayatı hakkında yazılı, sağlam kaynaklara dayanan pek bir bilgi olmayışı, hela eserlerini, sağlığında tam olarak yayınlamamış bulunması, kesin yazılış ta-nnlerinin bilinemeyişi gibi birçok aksaklıklar, bu belirsiz durumu yaratmıştır. O eserle-ya EHzabeth devrinin ünlü fikir adamı Franclf Bacon’un, ya da daha başka asılzada-erîn yazdığı, ancak, bir aktör plan Shak» •ra’in adını kullandığı İleri sürülmüşse da« •r ispat edilememiştir. Yalnız, Shak|> •4n bir aktör olarak yaşamış olduğu bi( tir.
Sındırgı ilçesinin kuzeydoğu ve doğu kesimleri oldukça dağlıktır. Batı kesimir\de ise Simav Çayı çevresinde gelişen düzlükler bulunur. Güneyde çamlarla kaplı dağlık alan üzerindeki Sındırgı Beli (725 m.), Balıkesir -Manisa il sınırının geçtiği noktadır. İklim ılımandır. Yazlar kurak geçer. En önemli akarsu Simav Çayı’dır. İlçenin başlıca ürünleri tahılla tütündür.
Kasaba. — İlçe merkezi Sındırgı kasabası, Balıkesir – Bigadiç – Akhisar yolu üzerinde, i ekeniz yüzeyinden 230 m, yükseklikte kurul-‘ muştur Kasabaya Balıkesir doğrultusundan, ‘К1 yanı çınarlı yeşil bir cadde ile girilir. füfİıca binalar, ticaret yerleri bu cadde üze-Cadde ileride dörtyol ağzına varır. . ft|*ridan batıya giden yol İzmir yoludur. 4 mahalleden meydana gelen
«Savaş bali, savaşı gerektirecek bir durumun baş gob-tormesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumfıuriyeie karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkılma (fiilî tecavüz) olduğunu gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle… yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkı yönetim ilân edilebilir.»
Bakanlar Kurulu’nun bir ayı geçmemek üze ra sıkı yönetim ilânına karar verme yetkis vardır. Bu kararın, hemen Türkiye Büyük Mil let Meclisî’ne sunulması gerekir.maca bitkisi Meclis Top lant! halinde değilse, derhal toplantıya çağrı dır. TBMM sıkı yönetim süresini kısaltabilc ceği gibi, buna ait kararı kaldırabilir de. S kı yönetimin, her defasında iki ayı geçmı mek şartiyle, uzatılması TBMM’nin kararır bağlıdır.
Sıkı yönetim idaresinin nasıl kurulacak nasıl îşliyeceği, yetki ve görevlerinin nere! re kadar uzanacağı 22.5.1940 tarihli 38′ layılı Örfî İdare (Sıkı Yönetim) Kanunu belirtilmiştir. Bu kanuna göre her sıkı yör tim bölgesine, kolordu komutanlığı yapn Ыг Sıkı Yönetim Komutam atanır, emrin îi^mu kadar subay, askerî adlî hâkim fngmur bulunur. Ayrıca, askerî mahkeme burulur. Bu
Sıkkım yüksek dağlarla kaplıdr. En alçak yerin, denizden yüksekliği 350 m.’dir. Bu küçük dağlık ülkenin halkı daha çok hayvancılıkla, tarımla geçinir. Kuzeyde Himalaya eteklerindeki zengin bakır madenleri yeni yeni iş-(etilmektedir. Bu madenin, ülkenin ekonomik gelişmesinde etkisi olacaktır.
Sıkkım, XVI. yüzyıladn beri yarı bağımsız bir racalıktır. Devlet başkanı bugün de Raca-Prenstİr. İdari bakımdan serbes olan Sıkkım’ ın dış İşlerini, savunmasını Hindistan yönetir. 1949’da yapılan Delhi Antlaşması ile Sikicim devletinin yabancı ülkelerle bağlarını da Hindistan sağlamaktadır.
Marmara Bölgesi’nln ^üney Marmara bö-
»de Balıkesir İline bağlı bir ilçedir. Top–Ю1Ы1У«’шп Slmır.
Bilimlerin genel stmflamısmı bir yene bırakacak oiuraak, smıflemadan en çok biyo lojıde, o da, bitkiler âlemiyle hayvanlar âleminin daha küçük dallara bolünmeıihde <ay-dalamiıyor. Bu arada, c&ınıf» aözü de hay-vanlarla bitkilerin iinıfiamasında belirli »ıralardan birinin adıdır (Bk. Familya)
Vücudumuzdaki lenf (akkan) boğumlarının süreğen iltihabıdır. En çok boyunda görülür. Başlangıçta, lenf boğumlan şişer. Sonradan bu şişler deşilerek içinden irin akmaya başlar.
Lenf, vücudumuzda, kan damarlarından ay? rı damarlar içinde dolaşan bir sıvıdır. Bu sıvı, kanın plâzmasından gelir, İçinde akyuvarlar bulunur (Bk. Lenf).
«Lenf boğumları», bu damarların meydana getirdikleri boğumcuklardır. Aşağı yukarı bir nohut büyüklüğünde olan bu boğumlar vücudumuzun mikroplara karşı birer kalesidir: Orada çoğalan akyuvarlar, vücuda giren mikroplara karşı koyarlar.
Adenit. — Bazı durumlarda, mikroplar lenf boğumlarındı yankılara (iltihaplara) yol açarlar. Buna «adenit» denir.
Vücut bu yankılan kısa zamanda söndü-rerr^zse bunlar uzayıp gider, süreğen (müzmin) bir hal alır. İçlerinde çok miktarda irin (cerahat) toplanır. En sonunda, boğumlar (grinin üstüne *s}«r>n9İyonM« höçOk yadlarda erkaklik bezta-r b arak dBu/ hal na gaiinlir. Öküzün ta-v« ^hayvancılıkta öoafnli yeri vardır. Bo^Jalar hırçın, zaman zaman tehlikeli hayvanlardır Bakımları özel bir dikkat ister. Kız-bir bo^a kurtulup başı boş kalınca çok i:or raptedilir. Bunun için, boğaların iki burun dcifğinın arasındaki perde küçük yaştay^ ken delinerek buradan derhir bir halka geçiri-^*r, Ьигм takılan zincirle bağlanır. Ispanya ve yakınlarındaki bölgelerle, Orta ve Güney Amerika’da özel olarak yetiştirilmiş boğalarla bo-^ gürelleri yapılır (Bk. Boğa Güreşleri).
Ыd^J^^J^uJ g^^t«rjr. Meme torbasının bov çolc buruşuk olması, gerektiği zamanl nTenwnn bot sütte doiabıleceğini belli eder loekler 2,5 yajından 10 yaşına kadar doğu rebitlrter. Gebelikleri 9,5 ay kadar, ortalama 284 gün türer. Yavrular 4 5 aylık ölünceye kader ya emıirilir,maca bitkisi faydaları ya da ana sütü içirilir.
Boğa. — İyi cini bir boğanın silindir biçi minde bir gövdesi, kısa, kalın bacakları ol ^lesı gerekir. Siyah, kısa boynuzları, tüylC uzun kulakları, canlı bakışları boğaya ayrı bir heşrnet verir. Sağlam bir boğanın derisindek kıllar parlaktır.
Boğalar 2,5 yaşından başlıyarak damızlı-ğa alıştırılırlar. İyi bakımlı, kudretli bir bo ğa yılda 30-40 ineğe aşım yapabilir. Boğalat 8-9 yaşma kadar damızlık olarak kullanıla bilir, sonra yavaş yavaş ağırlaşırlar. Bundar tonr# boğalar, erkeklik bezleri burularak, kı Birlaştırılır, öküz olarak, çekim işlerinde kul lanıhr. Erkek buzağılar da, damızlığa ayırma^ istenmiyorsa, küçük yaşlarda erkeklik bezle ri burularak öküz haline getirilir. Öküzün tanın ve hayvancılıkta önemli yeri vardır.
l£ Boğalar hırçın, zaman zaman tehlikeli hay-
■yanlardır Bakımları özel bir dikkat İster. Kız-
■Öin bir boğa kurtulup başı boş katınca çok
ziptedüir. Bunun için, bPBftUnn
yaptığı da olur. Kuluçka yapabilecek yer bulursa ağaçsız, yerlerde bile görülür. Göçücü bir kuştur. cek, kurtçuk, kabuklu, kabuksuz sümüklübo. cek, solucan, meyva, tahıl, küçük bitkiler y^r Solucanları, kurtçukları tutup çıkarmak i^f, gagasını toprağa sokarak karıştırır, gagdsmı açıp kapatarak yerdeki deliği kolayca geniş, letir.
fPembe sığırcık* (su sığırcığı) denen cin si daha çok çekirge sürülerinin bulunduj. yerlerde yaşar. Bunun için «çekirge kuşu» o? nifmiştir, «Siyah sığırcık* adı verilen bir cir sî daha vardır.
Hekimlikte kullaı lan bir bitkidir. Yen zünün hemen her b gesinde yetişen çeşi’ ri vardır. Bir çeşidi kökündeki kırını madde boyacılıkta I lanılır. «İtalyansığı li» denilen bir
tunu деп1)^име yeyıoıar ııaımue u^csnon oır
ra da’galı düzlükler bulunur. Bunların en önemlilerinden birisi Sivas şehrinin kuzeyindeki Meraküm Yaylası’dır.
İklim. — Sivas’ta yazlar sıcak, kurak, kif lar soğuk, karlı geçer, uzun sürer. Yazla kn arasında önemli sıcaklık farkı olduğu gibi, ge ce ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları d büyüktür. Sivas şehrine ait yıllık yağış tutar 450 mm. kadardır. Kuzey ve güneydeki yüi< sek yaylalarda, dağlık alanlarda bu miktar de ha da artar. Çok vakit kasım ayında kar yaj maya başlar. Bazı yıllarda karlı mevsimin n san sonuna kadar altı ay sürdüğü de görülüj
Akarsular. — İlin kuzeyinden Ycşilırmak’ı büyük kolu olan Kelkit Çayı geçer. Yeşili mak’ın ana kolu olan Tozanlı Çayı’nın ka nakları Sivas ili sınırları içindedir.maca bitkisi faydaları İlin e önemli akarsuyu, Zara’nm doğusundaki Kız dağ’dan doğan Kızılırmak’tır. Sivas ili içine 300 km.’lik bir uzunluk meydana getiren i nehir, her iki yanından Haramidere, Koçe re, Mısmıl Irmağı, Tavra Suyu, Yıldız irmat Kalın Irmağı, Göksu, Tecer Irmağı gibi koli alır. Fırat’a karışan akarsulardan olan Ça ile Tohma suları, Seyhan nehrinin esas kc olan Samantı’nın kaynakları da Sivas ili sın larv İçindedir.
Bitki Örtüsü. — Sivas ilinde ormanlar p
5п#тТ^акагьиуи, Zara’nın doğulundaki Kızıl-
dağ’dan doğan Kızılırmak’tır. Sivas ili içinda 300 km.’lik liir uzunluk meydana getiren bu nelıir, her iki yanından Haramldcre, Koçda> ra. Mısmıl Irmağı, Tavra Suyu, Yıldız Irmağı, Kaim Irmağı, Göksu, Tecar Irmağı gibi kollar alır. Fırat’a kancan akarsulardan olan Çaltı ile Tohma sulan, Seyhan nehrinin esas kolu olan Samantı’nm kaynakları da Sivas ili sınır-lart İçindedir.
Bitki Örtüsü. — Sivas ilinde ormanlar pek az yer kaplar. Ormanlara dağ yamaçlarında, kuytu yerlerde, ilin kuzey çevrelerinde Taslanır. Ormanlar en geniş olarak Zara’nın kuzeyindeki Şerefiye çevresinde, Hafik ve Yıldızell çevrelerinde bulunur.
Ekonomi. — Sivas iiİ topraklarında bol miktarda buğday, arpa ekilir, geniş ölçüde küçükbaş hayvan beslenir. Sebze ancak sulana-bilen kuytu yerlerde yetiştirilir. Bunlar arasında da yumrusunu toprak içinde büyüten sebzeler başta gelir. Sebzelikler gibi bağlarlı meyva alanları da az yer tutar. Bağların er çok bulunduğu yerler Gürün, Divriği ile ku zey çevreleridir.maca bitkisi faydaları

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: