Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konusu

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konusu

Kategoriler

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konusu

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri konusu aksama kadar yazan İstatistik işhri için dakikada 1.000 kar tasnif edebilen, dakikada 1.285 satır yaz masırıı sağlıyan makineler da vardır.
Bir kâğıt fabrikasında kâğıdın İstenilen V Çikmau İçin çok sayıda ayar noktalar da ayarların tam olarak yapılması gerekir, leüzerinde ping pong topunun, ye- rf dürmeden suyun üzerinde durduğunu hepimiz görmüşüzdür. Bu hortumu elimizde tutarak yürüsek bile, top gene düşmez, suyun üzerinde, bizimle gelir, işte hava kızağının esası da budur.
Taşıtın kuvvetli motorları emdiği havayı büyük bir hızla yere doğru püskürtür. Böy- iece alt tarafta meydana gelen yüksek basınçlı hava, aracı yukarı doğru kaldırır. Kızağın altında meydana gelen hava tabakasına «hava yastığı» deniyor. Taşıt bu hava yastığı üzerinde yerden kurtulduktan sonra, artık hiçbir engel tanımadan kolayca ileri doğru gidebiliyor.
Daha şimdiden hava kızaklarının birçok çe- 5i|îeri yapılmıştır. Bunlardan bazıları çift mo- rorfüdur. Bu motorlardan biri, hava yastığım Siğlarrtâk İÇİM kullanılırken, öteki de ileri, geri hareketleri sağlar. Bir başka çeşit hava iiiz^ğı ise doğrudan doğruya bir
ış’ycr; bü ibotorun emdiği hava özel ka. nallarla beni lıava yastığını sağlamak, heoı cie taşıtı ileri geri götürmek için kullanılıyor.
Başka bir çeşit lıava kızağında da, bava yas,maca bitkisi lığını sağlamak için püsküren hava, taşıtın bir yanında biraz az, öteki yanında daha çoktur, bu denge bozukluğukızağına bindiniz mi dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Geçtiğiniz yer İster bataklık, İster su, ister asfalt, ‘Ster dağ, bayır olsun, hava yastığı rm girinti, çıkıntısına göre kendiliğinclerf ayarlandığı içm taşıt ralıatça yoluna devir? eder. Gene bundan dolayı tekericksiz taşıtıp sarsınti5i йё yoktur.ile tönmdı. Hiklyai^^ manian büyük ve haklı bir ilgiyle *’ «Fahitn Bey ve Biz» adlı romanı 194/“ C.H.P.’nin Roman Armağanı yarıtfr^^^^ üçüncülüğü kazandı. Eserlerinin genel noktasını XIX. yüzyıl sonlariyle XX. başlarındaki İstanbul yaşayışının huzur, hatlık dolu özlemi teşkil eden Abdülhık;. nasi Hisar, son yıllarını çeşitli anılarlı dt, evinde, tipik bir eski İstanbul efendisi oljrıit geçirdi. 1962 yılı sonlarında İstanbul’!öi4 Şiirleri, eleştirmeleri unutulmuş olan dülhak Şinasi Hisar’ın yaşıyan ve yaşıyici* olan en güdü tarafı hikâyeleri, romanları in, sağlam bir bilgiyle gözleme dayanan anr tasvirleridir. Romanları, genel olarak, basiretsizdir. Ancak, bunlardaki tahlil ve апЫ î^ck ustacadır. Az, fakat öz yazmış olan bu kiebıyatçımız, sanat hayatımızın unutulnŞ’ lak kişileri arasında yer almış bulunmaktao^’.
Bibliyografya, — Yazarın
0»e- vandrtn bir Ccuılı/ı l>ır «.urr* için kal- /■)(, y» da ciğerlerinden biri olmridığ» halde yalatabilmek ıçm yapılan denemelerde de büyük gelişmelere ula^ıflmıştır.
Kaib ameliyatı sırasında, kan dolaşımını vücudun dışındaki bir aletle sağlamak artık ka- bîF olmuştur. Şimdi, hasta bir kalbi yerinden çıköKfp iyi ettikten sonra yeniden yerine takmak için denemeler yapılmaktadır. Bu konuda henüz olumlu bir sonuca varılmamış, Amerika’da yapılan denemelerde, kalbi alınıp bozukluğu giderildikten sonra yerine takılan köpeklerin 2-3 saat içinde öldükleri görülmüştür.
Bun^ karşılık, akciğerlerden birinin, bir iüre için vücuttan alınıp yerine takılması flumlu sonuçlar vermiştir. Amerika’da Mis- iss/ppı Universitesi’nde 1962’de Prof.maca bitkisi Hardy le Türk hekimlerinden Dr. Fikri Alican tara- nden 100 köpek üzerinde yapılan denemeler- e, 50 köpeğin, 10-15 dakika sonra takılan mi ciğerle yaşamaya devam ettikleri görül- üjtvr.
denemelerde vücuttan bir uzuv alınıp takılacağı zamanın ne dereceye ka > uz4rtdabjtoceği araştırılmaktadır. Bu süre derecede uzatmak kabil olursa, has
U2VU vücuttan çıkarıp dışarıda düzelt
yitk hir lıtzlu (iönvu siyh- unk arulan cnu\v\i vf arufin u’tımia mı ydunu g>’leu uiiksrk. be rıjn>r Taşıt, hava ;/a\tıOt u-^rtnnlc yırclvn tatunlııdan. jrt nioturlarıyla
elektnk süpürgeleri gtbl te- kşrfm^ı, ku*ğf yoktur. Mekina çdb>tınlmeya bâflşyır СЛ, sitfn püsküren havanın meyda- ne gştırdfği yestfk, «leti havaya kaldırıyor. Bdylece, süpürge hava yastığı üzerinde duruyor, onu çeken el ilerledikçe o da onun arkasından geliyor.
Günümüzde Amerika vc Avrupa’da bava kızağı üzerinde yol alan çeşitli deniz ve kara araçları yapılmıştır. Bunlardan özellikle deniz araçları su üzerinde büyük bir hıza ve manevra kabiliyetine erişmektedirler. Ayrıca deneme mahiyetinde yapılan otomobillerin park etme kolaylığı dikkati çekmektedir. Yakın bir gelecekte hava kızağı üzerinde yol «(an araçların günlük hayatımıza girmesi evin, üçüzlerin büyütülmesi ok citkça ! —‘ “/’a da dördüzlerin, beşizlerin çocukluk yaşîar V: geçtikleri pek görülnaez. Yalnız «Kanada’: Beşizlen» diye tanmmış olan Dtonne Kardeşler sağ-salim büyümüşler, yalnız
A.B.D. ordusunda geniş ölçüde denenntp te olan bu yeni araç, gelecek savaşların Ц numaralı silâhı olacak gibi görünmekiei. Çünkü roketle mücehhez piyadelerin çok î niş bir hareket sahası olacağından ЬопЦ tutmak hemen he- f,ı (lıhhntir süzerek bir şey düşündü: ı’in (/nzlrrıiKirı bir yandan öte yuna şeytani bir yarım daire çizdiğini gör- dünı^t uuiia fazla cesaretlendim Vu-maca bitkisi cıidunu kendime doğru çektim, Ьь rakii, göğsü göğsümün üstüne düştü vc hareketlerimiz birleşti. İkimu .-m birden, yahut ikimizden birinin kalbı şiddetle çarpıyor, Nüzhet’in (jöç/sundckı yayları oynatıyordu. Bit a’ ucumla başını tuttum ve başıma doğru çektim. Dudakîanımz birbıri- ne değer değmez, Niizhet elektrikli hır maden parçasını öpmüş gibi sar-ı silrlt ib bir sıçrayışta ayağa kalktı^ Biraz durdu Göğsünü şişiren deriM bir ne/rs aldı. Belki bir ^ey söylc^ mek istedi. Fakat
nıin Kibi» kHİması, belki do büsbütün aHlnii’M mümkün. Fakat bir ц,’ге ele Hayüaıpafi» ya geçip faküUe- v(? giderek muayene olmak niyetindeyim. Annem üzülüyor. On beş yaşın- (i.i, kimsesiz V)ir çocuğun ıstırabın КШ1 aniaı^ Önre Erenköy’e, akrt biimızUan olan bir emekli paşamı köşküne gitmem lâzım. Ona kita götürdüm. Akşamlan ben okurum, (imler Paşanın kızı Nüzhet’i. Dol tor Ragıp isminde birinin istediği! bu vesile ile öğrendim. Nüzhet beı den
Kanım soğuyor. Kı rcçlcnıyorum. Birkaç defa elektrik ziline basmak istediğim halde kımıldanamıyorum Biraz yürüsem. onların bana doğru geldîktt nni görerek geri çekiliyorum Nihayet düğmeye bastım. Çarpıntı fle bekliyorum. Gelmiyorlar. Göğ .\iimcie müthiş bir baskı. Boylu bo yunca bir duvarın altında uzanx\ kalmışım gibi hava alamıyorum, ko iarı nidan.
Kîrşf’inbovp Nuzlıel/m Ilivgıp bey- U’ nikâhı oliicuk. üıx*ratör bacagimuı kurtulduğunu, krbilmıycccgıni, fakat mafsalın kaymyacagını ve yere h.tsamıyacııftırnı söyledi.
Varın hastaneden çıkacağım, Dı^a* uda yaşamaktan korkuyorum. Bura- I da ıstıraba ve tevekküle o kadar alıştım /:?, onları bırakırsam ruhumun bir parçası kesilmiş gibi boşluk duyacağım, bırakamazsam, isyanstz nasıl yaştyacağını?
Kalanların bana karşı gıptalarına biraz merhamet de karışıyor. Nadir insanların bildikleri ince bir saadeti kendilerine hasrediyorlar. Hasta olmıyanlartn bilmedikleri bu saade-maca bitkisi ti ileride hiç olmazsa hatırlıyabilsem Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemez- ler. İki hasta kadar birbirine yakut hiç kimse yoktur. Hasta olmtyanla\ bizi ne kadar az anlıyorlar!…
Mariea City apartmanlarının alt katını tev l^il eden yüzlerce metrekarelik alanda her çeşit mağazalar, oyun yerleri, jimnastik salonları, lokantalar vardır. Bu bakımdan, apart- pıanda oturanlar başka bir yere gitmeden bü tün ihtiyaçlarını rahatça aynı binada sağlıyı bileceklerdir.
Her dairenin bir, hatta birkaç balkonu Q ması, şehir içinde yaşıyanlaf için çok öneır bir ^şeydir. Bu sayede kiracılar rahat rah hava almak imkânını bulabilecektir
Apartmanların daire biçiminde yapılmı mimar Coldberg’in fikrine göre, hem yere kazanılmasını sağlamış, hem de rüzgârın oacağı basıncı azaltmıştır. Ayrıca gaz, elekf s tnia, sıcak su, havalandırma gibi tertib kca/ct yapılmasında da binaların dain çn^ nde oluşunun faydası görülmüştür^ Bu apartmanların teptslna ayrıca –maca bitkisi faydaları

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: